Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas padomes sēdes protokols Nr. 04/23 PDF Drukāt E-pasts
Svētdiena, 07 maijs 2023 12:24

2023.gada 28. Marts,  sēdes sākums 15.00, Katrīnas iela 2A                                                                                           

Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas (turpmāk - LKKA) Padomes sēde notiek Jūnieku reģistra telpās. Padomes sēdē piedalās:

- Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns,

- Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks, Artūrs Brokovskis–Vaivods, Artis Ozols, Normunds Vilkaušs un Ainārs Austrums.

Attaisnojošu iemeslu dēļ piedalās attālināti: Ivo Logins, Kaspars Burkits, nepiedalās Vadims Likovskis – jūrā, ārpus sakaru zonas.   

Padomes sēde ir lemttiesīga – piedalās astoņi no deviņiem Padomes locekļiem..

 

Sēdi atklāj Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents J. Spridzāns.

Prezidents izsaka priekšlikumu ievēlēt sapulces vadītāju un sekretāru. Kapteinis Artis Ozols piedāvā kapteiņu J. Spridzāna un A. Austruma kandidatūras. Citu priekšlikumu nav.

Sēdes dalībnieki vienbalsīgi par sapulces vadītāju ievēl kapteini J. Spridzānu un par sekretāru – kapteini A. Austrumu. Balsošanas gadījumā viņiem par pienākumu tiek uzdots veikt balsu skaitīšanu.

Sapulces vadītājs izsludina dienas kārtību.

Dienas kārtība:

1. Amatu sadalījums Padomē (jāievēl Izpildsekretārs un 2 Vice Prezidenti);

2.  Citi jautājumi.

Sapulces dalībnieki, vienbalsīgi balsojot, nolemj apstiprināt dienas kārtību.

Jautājuma izskatīšana:

1. Par dienas kārtības pirmo jautājumu sapulces vadītājs sniedz informāciju, ka atbilstoši LKKA statūtiem, no Padomes locekļiem ir jāievēl Izpildsekretārs un divi viceprezidenti.

 

I) LKKA Izpildsekretāra vēlēšanas:

J.Spridzāns izvirza Izpildsekretāra amatam kapt. A. Ozola kandidatūru. Citu priekšlikumu nav.

Sapulces dalībnieku balsojums: Par – klātienē 6, attālināti 2, kopā 8. Pret nav, atturas nav.

Nolemts: kapteiņi Arti Ozolu apstiprināt atkārtoti par LKKA Izpildsekretāru.

Pilnvarot A. Ozolu veikt nepieciešamās Padomes reģistrācijas darbības Uzņēmuma reģistrā.

II) LKKA viceprezidentu vēlēšanas:

A.Ozols viceprezidenta amatam izvirza kapteiņa N.Vilkauša kandidatūru.

J.Spridzāns viceprezidenta amatam izvirza kapteiņa K.Burkita kandidatūru.

Kapteinis Ē.Grāmatnieks piedāvā savu kandidatūru.

 

Sapulces dalībnieku balsojums:

-kapteiņa N.Vilkauša kandidatūra: Par – klātienē 5, attālināti 2, kopā 7. Pret nav, atturas 1.

-kapteiņa K.Burkita kandidatūra: Par – klātienē 5, attālināti 1, kopā 6. Pret nav, atturas 2.

-kapteiņa Ē.Grāmatnieka kandidatūra: Par – klātienē 1, attālināti 0, kopā 1. Pret nav, atturas 7

Nolemts: par LKKA viceprezidentiem apstiprināt:

-       Kapteini Normundu Vilkaušu;

-       Kapteini Kasparu Burkitu.

 

  1. Citi jautājumi

1). Izrunāts jautājums par kopsapulces uzdotās Rezolūcijas izstrādi un izsūtīšanu;

2). Sociālo tīklu uzturēšana;

3). Sniegta informācija par CESMA un IFSMA plānotajām AGA 2023.gadā;

4). Nolemts Padomes locekļu pienākumu sadalījumu izskatīt nākamajā Padomes sēdē.

 

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un Padomes sēde slēgta 16.30.

Sapulces vadītājs:                                                       J. Spridzāns

Sapulces sekretārs:                                                     A. Austrums