Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr. 04/20 PDF Drukāt E-pasts
Svētdiena, 18 oktobris 2020 21:40

2020. gada 07. Oktobrī plkst.16.00                                                                                                                                         Rīgā, Katrīnas ielā 2a

                                                                                           LJA JR telpās

 

 

      Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks, Aleksandrs Tregubovs, Andris Benefelds, Artis Ozols, Artūrs Brokovskis – Vaivods, Kaspars Burkits.

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Ivo Logins un Vadims Likovskis. Padomes sēde ir lemttiesīga.

       Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas izpildsekretārs Artis Ozols, protokolē kapteinis Andris Benefelds. Iepriekšējās Padomes sēdes Nr. 03/20 protokols tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts.

 

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2020.g.24.septembrī.

Dienas kārtība:

1.Jaungada balles organizēšana – A.Ozols, Ē.Grāmatnieks, A.Tregubovs;

2.Jaunu Biedru uzņemšana – K.Burkits

3.Mājas lapas uzturēšana, problēmas, sociālo tīklu izmantošana – A.Benefelds, K.Burkits

4.CESMA AGA – A.Ozols

5.Bērna glābšana uz ūdens – A.Brokovskis, Ē.Grāmatnieks

6.COVID 19 aktualitātes, LKKA iesaiste – A.Ozols, J.Spridzāns

7.Jūrniecības izglītība – J.Spridzāns

8.Citi jautājumi – Padomes locekļi

 

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

 

Sēdes norise:

1. 2020. gada Jaungada Balle tika iepriekš plānota VEF kultūras pilī. Padomes sēdes klātesošie spriež par neskaidro situāciju valstī, kas saistīta ar COVID-19 riskiem un ierobežojumiem. Ņemot vērā situācijas pasliktināšanos un faktu, ka liela LKKA locekļu daļa ir vecuma grupā, kas pakļauta lielākam riskam, Padome lemj balli atcelt. Ē. Grāmatniekam tiek lūgts atsaukt zāles rezervāciju VEF kultūras pilī.

Papildus, padomes locekļi lemj par to, kā pateikties un sveikt visus LKKA locekļus un Atbalstītājus Ziemassvētkos. Tiek nolemts, ka no iepriekšējo gadu foto konkursa fotogrāfijām tiks veidots kalendārs. Par kalendāra veidošanas atbildīgo tiek nozīmēts A.Tregubovs.

2. LKKA padome ir saņēmusi iesniegumu no Kārļa Irbenieka, ar vēlmi iestāsties LKKA. K.Burkits un A.Ozols ir personīgi pazīstami, un ziņo, ka ir saņemtas labas atsauksmes par darbu uz kuģiem. Padome lemj uzņemt kapteini Kārli Irbenieku LKKA.

3. Padome diskutē par LKKA mājas lapas nepilnīgu funkcionēšanu un paralēlu sociālo tīklu, vairāk Facebook, līdzās pastāvēšanu un informācijas mijiedarbību. Klātesošie pēc diskusijas atzīst, ka LKKA mājas lapa ir LKKA informatīvais pamat avots un jāuztur neatkarīgi no sociālo tīklu evolūcijas. A.Benefeldam tiek uzdots sazināties ar lapas uzturētāju un izpētīt lapas uzlabošanas iespējas. Tiek atgādināts par biedru saraksta, rakstu savlaicīgu aktualizēšanu. Tāpat, klātesošie piekrīt, ka papildus informācija var tikt izvietota LKKA Facebook lapā. A.Benefeldam tiek uzdots organizēt padomes locekļu pieeju Facebook lapai ar nolūku, ka jebkurs no padomes locekļiem var pievienot informāciju vai fotogrāfijas.

4. 25. CESMA AGA sākotnēji tika plānota, ka norisināsies Rijekā(Horvātijā), 2020. gada 08. maijā. Sakarā ar COVID-19 ārkārtas situāciju Pasaulē AGA norise tika pārcelta uz septembra beigām. Tāpat, saistībā ar ceļošanas ierobežojumiem, kas ievērojami apgrūtināja dalībnieku ierašanos, tika nolemts, ka Ikgadējā Ģenerālā Asambleja norisināsies attālināti, video konferences veidā.

No LKKA puses CESMA AGA attālināti piedalījās A.Ozols. Asambleja tika organizēta Facebook platformā. Galvenās tēmas, kuras tika apspriestas videokonferences laikā, bija atskaite par iepriekšējā gada darbu, izmaiņas statusos, par papildus viena CESMA vice-prezidenta ievēlēšanu, Rumānijas kapteiņu asociācijas uzņemšanu CESMA un COVID-19 ierobežojumiem un ietekmi uz industriju. CESMA Padomes sēde tika apvienota ar AGA.

Diskusiju laikā esošais prezidents izteica vēlmi šo amatu 2021. gadā nodot tālāk un vairs nekandidēt uz nākamo termiņu, bet viņš būtu ar mieru turpmāk ieņemt CESMA Ģenerālsekretāra amatu, ja tiktu ievēlēts. Konferences laikā tika konstatēts, ka aizklāts balsojums par agrāk izsludinātajām CESMA viceprezidenta kandidatūrām Facebook platformā nav iespējams, tāpēc balsošana tiek atlikta uz mēnesi un tā notiks ZOOM platformā. Uz viceprezidenta amatu ir divi kandidāti - kapteinis no Spānijas M.Badell un kapteinis no Horvātijas Vranic. Abi pārstāvji ir zināmi arī citiem padomes locekļiem. Izvērtējot abas kandidatūras, LKKA padome atbalsta Horvātijas kapteiņa Vranic kandidatūru un pilnvaro LKKA pārstāvi, kurš piedalīsies balsošanā, balsot par Horvātijas pārstāvja kandidatūru CESMA viceprezidenta amatam.

5. LKKA padomes locekļi ir saņēmuši informāciju par to, ka LKKA loceklis, kapteinis Staņislavs Mihņēvičs, vasarā ir izglābis slīkstošu bērnu kādā peldvietā. LKKA padome vienbalsīgi lemj, ka izrādītā drošsirdība un nekavēta rīcība ir vērā ņemama, varonīga glābšana. Padome lemj par raksta izvietošanu mājas lapā, ko iepriekš ir sagatavojusi LJA, Sabiedrisko attiecību speciāliste, Sarma Kočāne. Raksta izvietošana tikusi iepriekš saskaņota.

6. LKKA prezidents ziņo klātesošajiem par sarežģīto situāciju jūrniekiem, kas izveidojusies sakarā ar COVID-19 pandēmiju. J.Spridzāns stāsta par ierobežojumiem, kas ieviesti mācību centros un citās jūrniekiem aktuālajās institūcijās. Padomes locekļi dalās ar savu pieredzi, ar grūtībām ikdienas darbā. Visi padomes locekļi, nonāk pie slēdziena, ka industrija ir sarežģīta un kamēr starp dalībvalstīm nebūs vienotas pieejas cīņā ar COVID-19, pastāvēs nepārvarami apstākļi kas apgrūtina visas iesaistītās puses. Šobrīd LKKA var sniegt savu viedokli un atbalstu vairāk nacionālajā līmenī.

7. LKKA prezidents ziņo par aktuālajiem jautājumiem jūrniecības izglītības jomā un to risināšanu nacionālajā līmenī. Kopumā nozares pamatuzdevums ir strādāt pie Latvijas Jūras akadēmijas un Liepājas Jūras koledžas apvienošanas. Process ir sarežģīts un šajā sakarā ir notikusi arī speciāla trīs stundu tikšanās, kurā piedalījās Izglītības ministre, ministrijas pārstāvji, Satiksmes ministrs, ministrijas pārstāvji, Jūrniecības augstākās izglītības iestāžu vadītāji, Jūrnieku reģistra vadītājs. Tikšanās laikā tika konceptuāli izlemts tuvākajā laikā veikt jūrniecības izglītības iestāžu konsolidāciju. J.Spridzāns arī informēja, ka LKKA ir iesniegusi Saeimā priekšlikumu Augstskolu likuma grozījumiem. Priekšlikuma būtība ir iekļaut likumā izņēmumu priekš LatJA pildīt augstskolām noteiktos kvantatīvos studējošo rādītājus. Līdzīgs priekšlikums ir iesniegts arī no Satiksmes ministra puses. Tagad notiek grozījumu skatīšana Saeimas Izglītības un zinātnes komisijā pirms 2. lasījuma Saeimā.

8. Papildus, norises kārtībā ietvertajos jautājumos, padomes locekļi apspriež dažādus jautājumus un diskusijas laikā tiek lemts par jauna, attālināta fotokonkursa izsludināšanu. Iniciatīvu uzņemas A.Tregubovs.

Tāpat, sēdes ietvaros tika izskatīt jautājums par materiālo atbalsta sniegšanu Ē. Grāmatniekam, grāmatas ’’Ziemeļu kapteiņa stāsti’’ izdošanā. Padome nolēma, vienbalsīgi, materiāli atbalstīt grāmatas izdošanu ar 400 Euro finansējumu.

 

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 17.30 sēdi slēdz.

 

Sapulces vadītājs:                                                       A.Ozols

                                      Sapulces sekretārs:                                                     A.Benefelds