Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Kārtējā biedru kopsapulce - 2018.gads PDF Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 29 marts 2018 09:40

Kārtējās biedru kopsapulces protokols Nr. 24:

2018. gada 16. martā, plkst. 11.00.

Bellevue Park Hotel telpās, Slokas ielā 1, Rīgā.

 

2018. gada 16. martā Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk – LKKA) biedru skaits ir 178, Sapulcē piedalās 29 biedri, tai skaitā 6 padomes locekļi. Dažādu iemeslu dēļ kopsapulcē nevar piedalīties 149.

Biedru sapulci atklāj LKKA prezidents kapteinis Jāzeps Spridzāns. Prezidents izskaidro sapulces dalībniekiem, ka biedru sapulces sasaukšana un sapulces dienas kārtība tika izsludināta 2018. gada 15. februārī pa E-pastu, tiem biedriem, kam nav E-pasta, tika paziņots pa telefonu, informācija ielikta mājas lapā. No 2018.gada 03. marta paziņojums - biedriem sūtīti atgādinājumi par kopsapulci un sapulces norises vietu. Sapulce, atbilstoši LKKA statūtiem, ir lemttiesīga. Sapulces vadīšanai J. Spridzāns izsaka priekšlikumu ievēlēt sapulces vadītāju un sekretāru. Kapteinis A. Ozols piedāvā kapteiņu I. Logina un N. Vilkauša kandidatūras. Citu priekšlikumu nav.

Kopsapulces dalībnieki vienbalsīgi par sapulces vadītāju ievēl I. Loginu un par sekretāru – N. Vilkaušu, kā arī viņiem tiek uzlikts par pienākumu veikt balsu skaitīšanu balsošanas gadījumā. Sapulces dalībnieki vienbalsīgi balsojot nolemj, ka balsošana notiks atklāti. Sapulces vadītājs izsludina dienas kārtību.

Dienas kārtība:

 1. 1.LKKA darbības pārskats, gada atskaite par 2017. gadu. Prezidenta ziņojums.
 2. 2.Asociācijas 2017. gada budžeta izpilde - izpildsekretāra A. Ozola ziņojums.
 3. 3.LKKA Revidenta ziņojums. Ziņo J. Drevickis. Revidenta ziņojuma apstiprināšana un Padomes atbrīvošana no atbildības.
 4. 4.Luminor Bankas pārstāvju uzruna. Sadarbība ar jūrniekiem. Banku apvienošanās. Ekonomikas tendences – uzstājas bankas ekonomikas eksperts Pēteris Strautiņš.
 5. 5.Latvijas Jūras akadēmijas rektora p.i., A. Zvaigznes uzstāšanās.
 6. 6.Grāmatas “Par tiem, kas jūrā” prezentācija – autors Gints Šīmanis.
 7. 7.Budžeta plāns 2018. gadam. Budžeta apstiprināšana. Ziņo A. Ozols.
 8. 8.LKKA darba plāns 2018. gadam. Ziņo J. Spridzāns. Diskusija. Izpildes un plāna apstiprināšana.
 9. 9.Diskusija. Dažādi aktuālie jautājumi, priekšlikumi, idejas darbības uzlabošanai.

              Sapulces norise:

Sapulces dalībnieki, atklāti balsojot dienas kārtību apstiprina: „par” - 29, „pret” – nav, atturas, - nav. Dienas kārtība apstiprināta.

 1. I)Par dienas kārtības pirmo jautājumu ziņo LKKA Prezidents J. Spridzāns. Asociācijas darbības pārskats par 2017.gadu ir veidots Power Point prezentācijas formātā. Prezidenta ziņojums tiek pievienots sapulces protokolam.

Pārskata ietvaros tiek apskatīta aizvadītā gada CESMA asamblejas Rīgā organizēšana, bilžu galerija par asamblejas norisi un izteikta atzinība Rīgas Ostas kapteiņa dienestam par uzņemšanu, kā arī Rīgas Brīvostas Pārvaldei par kopēju atbalstu un telpu nodrošināšanu asamblejas norisei.

Prezidents pateicas Padomei par ieguldīto darbu gada laikā.

Pēc pirmo jautājumu papildus jautājumi neradās, kopsapulces dalībnieki atklāti balsojot: „par” - 29, „pret” – nav, „atturas”, - nav, apstiprina 2017.gada LKKA darbības pārskatu.

 1. II)LKKA Izpildsekretārs A. Ozols iepazīstina klātesošos ar 2017. gada budžeta izpildes datiem. Par 2017.gadā iemaksātajām summām IFSMA un CESMA. Par LKKA biedru naudas iemaksām. Ziņojums tiek papildināts ar Power Point prezentāciju. Izpildsekretāra A. Ozola ziņojums tiek pievienots protokolam.

Atsevišķas pozīcijas precizē prezidents Jāzeps Spridzāns.

Debatē: A. Ikaunieks, E. Arnis, J. Kazāks, N. Vilkaušs, un citi:

-          E. Arnis jautā par CESMA pasākuma finansiālo nodrošinājumu. Atbild J. Spridzāns: Nauda no LKKA budžeta tērēta netika. Tika atrast citi veidi, kā nodrošināt pasākumu. Noslēgta vienošanos ar Rīgas Brīvostas pakalpojumu reklamēšanu Starptautiskā pasākuma laikā. Izveidojās abpusēji izdevīga sadarbība: LKKA apņēmās popularizēt un iekļaut tematikā Rīgas Brīvostas tēmu, izvietot reklāmu, kas atspoguļojas Konfederācijas asociāciju ziņojumos Eiropas DV, par ko saņēma materiālo atbalstu no Rīgas Brīvostas puses.

-          J. Kazāks izsaka priekšlikumu 2 mēnešus pirms gada beigām ievietot LKKA mājas lapā sarakstu, uzskaitot visus biedra naudas maksātājus. Prezidents atbild/skaidro sensitīvo personas datu aizsardzības pamatprincipu publiskajā telpā saskaņā ar esošo likumdošanu un regulu par personas datu aizsardzību, kas šādu priekšlikumu padara praktiski nerealizējamu. Iesaka sazināties/konsultēties individuālu jautājumu gadījumā.

-          N. Vilkaušs izsaka priekšlikumu šo jautājumu atspoguļot individuālajā profilā reģistrētajiem lietotājiem reģistrējoties mājas lapā, jo pretējā gadījumā lapa ir atvērta tipa, publiski pieejama kur šādai informācijai nevajadzētu būt pieejamai.

 1. III)LKKA revidents J. Drevickis iepazīstina klātesošos ar revidenta ziņojumu. Revidenta ziņojums tiek pievienots protokolam. J. Drevickis uzteic sekmīgu Padomes darbu 2017.gadā, savlaicīgu Pārskata un atskaites dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Revidentam izskatīšanai. Pēc Revidenta domām Pārskats precīzi atspoguļo LKKA darbību 2017. gadā, finanšu disciplīnas pārkāpumi nav konstatēti, un finanšu darbība ir bijusi ļoti atbildīga un veiksmīga.

       Pēc debatēm, kopsapulces dalībnieki atklāti balsojot: „par” - 29, „pret” – nav, „atturas” - nav, apstiprina 2017.gada LKKA darbības pārskatu,                       budžeta izpildi un revidenta ziņojumu, izsaka atzinību par padomes paveikto un atbrīvo padomi un revidentu no atbildības par 2017. finanšu gadu.

 1. 1) Sakarā ar kopējā termiņa beigām (3 gadi) tiek lemts par jauna revidenta kandidatūras izvēlēšanu. Atkārtoti tiek piedāvāta kapt., J. Drevicka kandidatūra. Pats J. Drevickis argumentē, ka 3 gadi ir pietiekoši un iesaka virzīt citu kandidatūru.

-          Prezidents J. Spridzāns izsaka priekšlikumu virzīt kapt., E. Arni. E. Arnis atsakās no piedāvājuma, argumentējot faktu, ka aktīvie jūrnieki ne vienmēr spēj ņemt dalību sapulcēs un pienākumu aktīvā pildīšanā, tādējādi loģiskāka būtu kāda kandidatūra, kas pastāvīgi atrodas krastā.

-          Tiek iztikts priekšlikums virzīt kapt., A. Ikaunieka kandidatūru, kas gūst kopēju atbalstu.

Pēc debatēm, kopsapulces dalībnieki balsojot: „par” - 29, „pret” – nav, „atturas”, - nav, apstiprina A. Ikaunieku par revidentu uz nākamo termiņu – 3 gadiem.

 1. 2)Kapteinis Orehovs izsaka priekšlikumu palielināt biedra naudas iemaksas par 5-10 Eiro.

Prezidents komentē, ka esošā budžeta veiksmīgas pārvaldīšanas un papildus ārējo resursu veiksmīgas piesaistes rezultātā šāda nepieciešamība nav aktuāla par ko arī liecina finansiālie pārskati un esošo rezervju uzkrājums. Šo jautājumu (bez papildus balsošanas) nolemj atstāt uz priekšdienām, ja šāda nepieciešamība radīsies. 

 1. 3)Kapt. E. Arnis komentē Ziemassvētku balles priekšnesumu ar maziem bērniem, kas īsti neatbilstot šāda pasākuma formātam. Atbild A. Ozols, ka šis esot bijis pasākuma organizatores iniciatīva un pārsteiguma moments. Kapt. A. Ikaunieks komentē telpu atbilstību (Jaungada balles) un galdiņu izvietojumu, kur aizmugurējie dalībnieki jutušies “atšķirti” no galvenajiem notikumiem un priekšnesumu baudīšanas.
 2. 4)Kopējais atzinums, ka aizvadītā Ziemassvētku balle ir bijusi vissekmīgāk noorganizētā.
 1. IV)Sanāksmē tiek pieaicināti uzstāties LUMINOR bankas pārstāvji, kuri iepazīstina sapulces dalībniekus par bankas un LKKA biedru pozitīvo sadarbību gada laikā. Informē par LUMINOR piedāvājumu klāstu LKKA biedriem un to ģimenes locekļiem ar izdevīgiem nosacījumiem. Bankas speciālisti sniedz informāciju par izmaiņām, sakarā bankas DNB un Nordea apvienošanos – sapulces dalībniekiem pieejami reklāmas bukletiņi. Jūrnieku apkalpošanas speciālisti turpmāk strādās ne Purvciemā, bet Skanstes birojā. Bankas pārstāvju informācija tika pieņemta zināšanai, un sanāksme vienbalsīgi atbalsta sadarbības attīstību un turpināšanu ar LUMINOR banku.

Ar prezentācijām uzstājas LUMINOR bankas ekonomikas eksperts Pēteris Strautiņš. Tiek izklāstīti jautājumi par darījumiem ar akcijām, valūtas kursu starpību, tendencēm ekonomikā un nekustamo īpašumu sektora tendencēm. Atbild uz sapulces dalībnieku jautājumiem.

Jautājumus uzdod:

-          J. Spridzāns par Liepājas Metalurga izpārdošanas ietekmi uz valsts ekonomiku;

-          A. Ikaunieks par Liepājas Metalurga un Rīgas Kuģu būvētavas perspektīvām no banku sektora viedokļa;

-          A. Ikaunieks par banku depozītu politikas sagaidāmajām tendencēm;

-          Daudzus interesēja iespējamā Dolāra (USD) un Eiro (EUR) kursa prognozes;

-          A. Ozols jautā par mājokļu tirgus prognozēm;

-          A. Ozols jautā baņķiera komentāru par ažiotāžu ap un par “Bitcoin”;

-          J. Spridzāns jautā, kāpēc jūrnieku pienesums tautsaimniecībā netiek atspoguļots kopējo ekonomisko rādītāju statistikā atsevišķi: aplēses rāda, ka tie ir ap 300 milj., Eiro gadā, kas tiek nopelnīti jūrniekiem strādājot uz ārvalstu kuģiem, pārvesti uz LV bankām, tērēti Latvijā. Tās faktiski ir ievērojamas investīcijas kopējā valsts tautsaimniecībā. Kāpēc tās tiek ieskaitītas vienā ailē ar naudas sūtījumiem, ko veic Latviju pametušie pilsoņi, tādējādi veicinot uzskatu sabiedrībā, ka mūsu emigranti dod lielu pienesumu. Ir runāts par to ar Latvijas Bankas pārstāvjiem, bet izmaiņu nav. Ekspertam nav bijusi tāda informācija, izskatīs iespēju paanalizēt šos datus.

-          N. Vilkaušs jautā par LUMINOR politiku 3. Pensiju līmeņa administrēšanas izmaksu samazināšanā uz konkurentu (INDEXO) fona. Banka atbild: ka esot saņemta akreditācija 3. Līmeņa Pensiju administrēšanai, piesaistei un tiek strādāts pie konkurētspējīgas izmaksu samazināšanas.

-          Kapt. Likovskis par naudas uzkrājumu lietderīgumu. Laika trūkuma un dažādo jautājuma spektra/apjoma dēļ daudzas atbildes bija samērā vispārīgas.

 1. V)Ar pārskatu par Latvijas Jūras akadēmijas darbību aizvadītajā periodā un attīstības perspektīvām uzstājās LJA rektora p.i., Andrejs Zvaigzne:

-          Statistikas rezultāti;

-          Starptautiskā izglītības standartizācija;

-          Zinātne un pētniecība;

-          Akadēmijas neatkarība (pievienošanas plāns LU atcelts);

-          Prakses nodrošināšana;

-          Attīstība, celtniecība, renovācijas plāni un jau paveiktais šajā jomā;

-          Bijušā rektora J. Bērziņa auditorijas atvēršana;

-          Sadarbības partneri (Latvijas Kuģniecība; LTJA un LKKA);

-          Kapt. Žurbins piedāvā (STCW) kursus apgūt LJA programmās;

-          Atvērto durvju dienu organizēšana.

Debatē un diskutē:

 • Kapt. A. Ozols piedāvā iesaistīt novadniekus – kapteiņus, plānojot vizītes reģionu skolās. G. Šīmanis uzteic “Enkura”un “Bibliokuģa” paveikto un turpmākos plānus šajā jomā: vērst uzmanību uz reģioniem un īpaši Latgali.
 • J. Spridzāns ierosina vairāk popularizēt jau paveikto un labos darbus, ko paveikusi LJA un citas izglītības iestādes.
 • A. Ikaunieks jautā par apsardzes firmas izvēli LJA un iebraukšanas kārtību LJA teritorijā. Atbild un precizē A. Zvaigzne.
 1. VI)Grāmatas “Par tiem, kas jūrā” pirmizdevuma prezentācija: autors Gints Šīmanis izsaka atzinību esošajiem kapteiņiem E. Grāmatniekam, Uldim Rudzītim un pārējiem, kas iesūtīja atmiņas, par grāmatas satura veidošanu. Pauda pateicību kapteiņiem - grāmatas tapšanas atbalstītājiem, kuri ziedoja naudu grāmatas izveidei. Minētajiem klātesošajiem tiek svinīgi pasniegtas grāmatas, arī autogrāfi nobeigumā.
 1. VII)Ar LKKA 2018.gada budžeta projektu sapulces dalībniekus iepazīstina Izpildsekretārs kapteinis A. Ozols. Budžeta projekts Power Point formātā pievienots protokolam.

Budžetā tiek iekļauti līdzekļi, kas paredzēti “award” (piemiņas nozīmīšu) dizaina izveidei. Pēc attiecīgo nolikumu un apbalvojumu dizaina izstrādes pabeigšanas, projekta tālākai realizēšanai līdz gada beigām būs nepieciešams ap 2000 eiro (formu izgatavošana, pašu apbalvojumu izgatavošana). Tās ir provizoriskās izmaksas, kuras nav iespējams noteikt, pirms nav nedz dizaina, nedz izgatavotāja. Tiek piedāvāts šo summu papildus iekļaušanu budžetā uzticēt Padomei, kad summas tiks aplēstas.

Pēc debatēm, kopsapulces dalībnieki balsojot: „par” - 29, „pret” – nav, „atturas”, - nav, uztic Padomei iekļaut budžeta tēriņos summas, kas būs papildus nepieciešamas apbalvojumu izgatavošanā.

Debatē: A. Ikaunieks, A. Nadežnikovs un citi.

Pēc debatēm, kopsapulces dalībnieki balsojot: „par” - 29, „pret” – nav, „atturas”, - nav, apstiprina 2018.gada LKKA budžeta Projektu.

 1. VIII)Ar LKKA darbības galvenajiem virzieniem 2018.gadā sapulci iepazīstina kapteinis J.Spridzāns. Darbības pamatvirzieni Power Point formātā pievienoti protokolam.

Debatē: A. Ozols Ē. Grāmatnieks, A. Ikaunieks, St. Šmulāns, J. Spridzāns, N. Vilkaušs un citi.

•           Kapt. J. Spridzāns aktualizē jautājumu par jaunu / aktīvu biedru piesaistīšanu. Esošajiem kapteiņiem turpināt aktīvi popularizēt LKKA.

Apstiprina LKKA 2018. gada darbības virzienus, uzdod Padomei tos realizēt un pēc vajadzības papildināt. Pēc debatēm, kopsapulces dalībnieki                     balsojot: „par” - 29, „pret” – nav, „atturas”, - nav, apstiprina 2018.gada LKKA darba plānu.

-          Konceptuāli tiek lemts par vēlamo Ziemassvētku balles rīkošanas datumu (7. vai 14. decembri):

 • Par 7. decembri balsojot: „par” - 4, „pret” – nav, „atturas”, - 25;
 • Par 14. decembri balsojot: „par” - 25, „pret” – 2, „atturas” – 2, ar vairākumu apstiprina 2018.gada 14. decembri.

Kapteiņiem Ēvaldam Grāmatniekam un Aleksandram Tregubovam tiek uzdots noīrēt atbilstošas telpas.

 1. IX)Diskusija. Dažādi aktuālie jautājumi, priekšlikumi, idejas darbības uzlabošanai.
 • LKKA prezidents kapteinis J. Spridzāns informē klātesošos par CESMA 2018 23.asambleju Melnkalnē 4.maijā. Lai noskaidrotu par kāda biedra iespējamo dalību (piem. atrodoties tuvākajās ostā, atpūtā blakus teritorijās) informācija tiks izziņota e-pastā;
 • Tiek aktualizēts jautājums par LKKA veltījumu Latvijas 100. gadei.

Kapt. A. Tregubovs piedāvā veidot foto konkursu 3. dažādās nominācijās:

-          Profesionāļi jūrā;

-          Jūras skati;

-          Jūrniecība XXI. Gadsimtā.

Fotogrāfijas iesūtīt A. Tregubovam, balsošanas un vērtēšanas kritērijus atspoguļos LKKA mājas lapā.

Pēc debatēm, kopsapulces dalībnieki balsojot: „par” - 29, „pret” – nav, „atturas”, - nav, apstiprina projekta virzību. Atbildīgais par projektu: kapt., A. Tregubovs. 

 • Kapt. J. Kazāks paceļ jautājumu par kursu programmu diferencēšanu atkarībā no stāža un ieņemamā amata (Kapteiņiem un Vec. Mehāniķiem).

Jautājums gūst plašu rezonansi. Diskutē: J. Kazāks, A. Ozols, I. Logins, J. Spridzāns, A. Nadeždnikovs.

                   A.Nadeždnikovs par ilggadēju pieredzi mācību centrā “Lapa”.

J. Spridzāns par konvencionālo (STCW) aspektu.

A. Ozols par pieredzi kompānijas menedžmenta vadībā.

Jautājums negūst atbalstu vienbalsīgi atzīstot kursu nepieciešamību VISIEM jūrniekiem, neatkarīgi no amata, pieredzes un sasniegumiem jūrniecībā.

Tā ir vispār atzīta starptautiska prakse un attieksmes jautājums. 

 • Kapt. N. Vilkaušs uzdod jautājumu par Diploma un Diploma atzinuma harmonizēšanu ar citiem (STCW) pamat kursiem uz termiņu 5. gadiem neatkarīgi no citu kursu derīguma termiņa līdzīgi kā dažās citās ES valstīs (piemēram, UK, Polija u.c).

Atbild: kapt. J. Spridzāns par dažādajam niansēm un iespēju šo jautājumu risināšanā un/vai liberalizēšanā nākotnē. Jautājums tiks nodots izskatīšanai Jūrnieku reģistrā.

Debatēs piedalījās: J. Spridzāns, A. Ikaunieks, A. Nadežnikovs, A. Ozols, Ē. Grāmatnieks, E. Arnis un citi LKKA biedri.

Informācija tiek pieņemta zināšanai un tālākai rīcībai Padomē.

Ar šo darba kārtības jautājumi ir izskatīti un 16.30 sapulce tiek slēgta.

 

Kopsapulces vadītājs:                                                                                     I. Logins

Kopsapulces sekretārs:                                                                                    N. Vilkaušs