Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

LKKA statūti PDF Drukāt E-pasts
Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2014. gada „12” maijā
Ar Nr6-24/54222/1
Valsts notāre L. Strode


LATVIJAS KUĢU KAPTEIŅU ASOCIĀCIJA

Statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1.Biedrības nosaukums ir „Latvijas Kuģu kapteiņu asociācija” (turpmāk  tekstā – Asociācija un tās saīsinātais nosaukums LKKA)”.   

2.nodaļa. Asociācijas mērķi.

2.1.Asociācijas mērķi ir:

2.1.1.stiprināt un atbalstīt kuģu kapteiņu prestižu, popularizēt kuģošanas vēsturi un jūrnieku profesiju Latvijā;

2.1.2.sekmēt kuģošanas drošību, jūrniecības zinātnes attīstību un jaunāko metožu un sasniegumu

ieviešanu jūrniecībā;

2.1.3.izmantot kapteiņu pieredzi jūrnieku kvalifikācijas paaugstināšanai un konsultāciju sniegšanai 

profesionālajos jautājumos, kā arī jūrnieku tradīciju popularizēšanā;

2.1.4.veicināt sadarbību ar kolēģiem no citiem Latvijas un starptautiskajiem jūras industrijas

uzņēmumiem vai organizācijām;

2.1.5.iesniegt valdībai un starptautiskajām organizācijām priekšlikumus jūrniecības jomā;

2.1.6.informēt sabiedrību par Asociācijas biedru viedokli jūrniecības jautājumos, publicējoties

Asociācijas mājas lapā, presē un citos masu informācijas līdzekļos;

2.1.7.dibināt dažādus fondus vai citas aizsardzības sistēmas Asociācijas biedru morālo un materiālo

interešu aizsardzībai, profesionālo interešu attīstības veicināšanai.

3.nodaļa. Asociācijas darbības termiņš. 

3.1.Asociācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Asociācijā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1.Par Asociācijas biedru var būt Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, kuram ir kompetences sertifikāts ar kvalifikāciju „Tālbraucējs kapteinis” un kurš strādā vai ir strādājis uz starptautiskā kuģošanā iesaistītiem kuģiem kapteiņa amatā, un atzīst Asociācijas statūtus. Padome ir tiesīga uzņemt Asociācijā kapteini ar zemāku kvalifikāciju, ja pārējie nosacījumi ir izpildīti un par to nobalso divas trešdaļas no padomes locekļiem.

4.2.Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Asociācijas padome.

4.3.Lēmumu par biedra uzņemšanu Asociācijā pieņem padome. Pieteicēja lūgums padomei jāizskata

tuvākās padomes sēdes laikā, taču ne ilgāk kā triju mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu

saņemšanas brīža. Uz padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un

jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis padomes lēmuma

pieņemšanai. Atteikuma gadījumā, padomei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam 5(piecu)

dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

4.4.Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru

sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Asociācijas biedru, un viņš var iesniegt

atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc norādīto nosacījumu izpildes.

 

4.5.Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Asociācijas, rakstveidā paziņojot par to padomei.

 

4.6.Biedru var izslēgt no asociācijas ar padomes lēmumu, ja:

 

4.6.1.biedrs vairāk kā divus gadus nav nomaksājis biedra naudu;

 

4.6.2.biedrs nepilda biedru sapulces un padomes lēmumus;

 

4.6.3.biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības, vai arī Asociācijai rada morālus vai

materiālus zaudējumus;

 

4.6.4.biedra uzvedība ir nepieņemama vai ir notikusi kapteiņa statusam necienīga rīcība;

 

4.6.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

 

4.7.Jautājumu par Asociācijas biedra izslēgšanu padome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo

biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis

padomes lēmuma pieņemšanai. Padomes lēmums par biedra izslēgšanu no Asociācijas un šā lēmuma

motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

4.8.Biedrs automātiski tiek izslēgts no Asociācijas biedru saraksta, ja:

 

4.8.1.saņemtas ziņas par viņa nāvi;

 

4.8.2.biedrs ir zaudējis kapteiņa kompetences sertifikātu nekompetences, nevērīgas attieksmes pret

saviem pienākumiem vai to nepildīšanas dēļ.

4.9.Asociācijas asociētais biedrs var būt privāta vai juridiska persona, kas sniedz ievērojamu atbalstu

jūrniecības attīstībā, jūras industrijas zinātnē, jūrnieku darba un dzīves apstākļu uzlabošanā, izglītībā, kā

arī radošās personas, kuras mākslas darbi atbalsta un veicina jūrnieka profesijas prestižu un var piedalīties

Asociācijas darbā ar padomdevēja tiesībām.

4.10.Izslēgts.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1.Asociācijas biedram ir šādas tiesības:

 

5.1.1.piedalīties Asociācijas pārvaldē;

 

5.1.2.saņemt informāciju par Asociācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Asociācijas institūciju

protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

 

5.1.3.piedalīties visos Asociācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Asociācijas darbību

un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

 

5.1.4.izmantot Asociācijas logo uz savas vizītkartes;

 

5.1.5.saņemt no Asociācijas materiālo palīdzību un morālo atbalstu Asociācijā noteiktajā kārtībā.

 

5.2.Asociācijas biedram ir šādi pienākumi:

 

5.2.1.ievērot Asociācijas statūtus un pildīt biedru sapulces un padomes lēmumus;

 

5.2.2.regulāri maksāt biedra naudu;

 

5.2.3.ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Asociācijas mērķu un uzdevumu realizēšanu, cenšoties uzturēt

augstā līmenī jūrniecības kultūru;

 

5.2.4.pilnveidot savu profesionālo izaugsmi, zināšanas, pieredzi un popularizēt kapteiņa amatu;

 

5.2.5.atbalstīt jūrniekus viņu profesionālajā izaugsmē,  apmācīt jauno paaudzi;

 

5.2.6.neveikt darbības, kuras tieši vai netieši var nodarīt zaudējumus Asociācijas interesēm un

prestižam, citiem biedriem vai trešajai personai.

 

5.2.7.pēc savas iniciatīvas sniegt dažāda veida iespējamo atbalstu Asociācijas biedriem.

 

5.3.Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai padomes lēmumu. Nosakot biedram saistības,

kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

6.nodaļa. Asociācijas struktūrvienības.

 

6.1.Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Asociācijas teritoriālās un citas struktūrvienības.

 

6.2.Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Asociāciju regulē

struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Asociācijas biedru sapulce.

 

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

 

7.1.Biedru sapulce ir augstākā Asociācijas lēmējinstitūcija.

 

7.2.Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Asociācijas biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai

personīgi.

 

7.3.Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 31.martam.

 

7.4.Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc padomes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne

mazāk kā viena desmitā daļa Asociācijas biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

 

7.5.Par biedru sapulces sasaukšanu padome biedriem paziņo un tās darba kārtību dara zināmu vismaz

14 dienas pirms sapulces sasaukšanas, izmantojot pastu, e-pastu, faksu.

 

7.6.Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz viena desmitā daļa no biedriem. Attiecībā uz

grozījumu izdarīšanu statūtos biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no

biedriem.

 

7.7.Ja biedru sapulcei nav tiesību pieņemt lēmumus saskaņā ar šo statūtu 7.6.punktu, padome ne

vēlāk kā pēc piecām nedēļām, ievērojot šo statūtu 7.5.punktu, no jauna sasauc biedru sapulci ar tādu

pašu darba kārtību. Sasauktā biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru

skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.

 

7.8.Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.

 

7.9.Izslēgts.

 

7.10.Saskaņā ar sapulces lēmumu, balsot var atklāti vai aizklāti. Asociācijas biedram ir vienas balss

tiesības. Ja balsu skaits ir vienāds, sapulces vadītājam ir tiesības izsludināt otrreizēju balsošanu.

 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

 

8.1.Asociācijas izpildinstitūcija ir padome, kas sastāv no deviņiem padomes locekļiem.

 

8.2.Biedru sapulce no padomes locekļu vidus ievēl Asociācijas prezidentu, kurš organizē padomes

darbu.

 

8.3.Padomes locekļi no sava vidus ievēl divus Asociācijas viceprezidentus un Asociācijas izpildsekretāru.

 

8.4.Asociācijas prezidents, viceprezidenti un izpildsekretārs ir tiesīgi pārstāvēt Asociāciju katrs atsevišķi.

Pārējie pieci padomes locekļi pārstāv Asociāciju kopīgi.

 

8.5.Padome ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

 

9.nodaļa. Revidents.     

 

9.1.Asociācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru uz trīs gadiem ievēl

biedru sapulce.

 

9.2.Asociācijas revidents nevar būt Asociācijas padomes loceklis.

 

9.3.Revidents:

 

9.3.1.veic asociācijas mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

 

9.3.2.dod atzinumu par Asociācijas budžetu un gada pārskatu;

 

9.3.3.izvērtē Asociācijas grāmatvedības un lietvedības darbu;

 

9.3.4.sniedz ieteikumus par Asociācijas finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

 

9.4.Revidents veic revīziju vienu reizi gadā.

 

9.5.Biedru sapulce apstiprina Asociācijas gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

10.nodaļa. Biedru nauda.

 

10.1.Asociācijas biedrs maksā biedru naudu vienu reizi gadā, biedru sapulces noteiktajā apmērā.

10.2.No biedru naudas samaksas ir atbrīvots:

10.2.1.pensionētais biedrs, kurš nestrādā algotu darbu;

10.2.2.biedrs, par kuru padome pieņēmusi lēmumu, ņemot vērā objektīvus iemeslus, piemēram, invaliditāte, smaga slimība, u.c.

11.nodaļa. Asociācijas darbības izbeigšana. 

11.1.Asociācija pārtrauc savu darbību ar biedru sapulces lēmumu (pašlikvidācija). Lēmumu par

likvidēšanos biedru sapulce var pieņemt jebkurā laikā pie kvoruma divas trešdaļas no klātesošo biedru

skaita.

 

11.2.Asociācijas darbības apturēšana vai tās likvidācija pēc cita pamatojuma notiek saskaņā ar spēkā

esošajiem normatīvajiem aktiem.

LKKA pilnvarotie pārstāvji:

Jāzeps Spridzāns (LKKA prezidents)

 Artis Ozols (LKKA izpildsekretārs)

 

Statūti jaunā redakcijā apstiprināti biedru sapulcē, Rīgā, 2014.gada 27.martā.