Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas kopsapulces 2023 protokols PDF Drukāt E-pasts
Svētdiena, 07 maijs 2023 10:32

2023. gada 16. martā, sākums plkst. 11.00.           Luminor bankas telpās, Skanstes  ielā 12, Rīgā.

Luminor bankas pārstāvju uzruna, informācija. 

Sanāksmē uzstājas bankas Luminor pārstāvji, kuri iepazīstina sapulces dalībniekus par bankas un LKKA biedru pozitīvo sadarbību gada laikā. Informē par bankas Luminor piedāvājumu klāstu LKKA biedriem un to ģimenes locekļiem ar izdevīgiem noteikumiem. Tiek izklāstīti jautājumi par noguldīju un kreditēšanas nosacījumiem un atbild uz sapulces dalībnieku jautājumiem.

Bankas pārstāvju informācija tika pieņemta zināšanai, un sanāksme vienbalsīgi atbalsta sadarbības attīstību un turpināšanu ar Luminor banku.

Kopsapulces atklāšana

2023. gada 16. martā Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā – Asociācijas saīsinātais nosaukums LKKA) biedru skaits ir 201, Sapulcē piedalās 37, tai skaitā 8 padomes locekļi. Attaisnojošu iemeslu dēļ kopsapulcē nevar piedalīties 164 – lielākā daļa no tiem jūrā.

Biedru sapulci atklāj LKKA prezidents kapteinis Jāzeps Spridzāns. Prezidents izskaidro sapulces dalībniekiem, ka biedru sapulces sasaukšana un sapulces dienas kārtība tika izsludināta 2023. gada 10. janvārī pa E-pastu, tiem biedriem, kam nav E-pasta, tika paziņots pa telefonu. Paziņojums - informācija tika ielikts mājaslapā www.lkka.lv, un biedriem regulāri sūtīti e-pasta atgādinājumi par kopsapulci. Kopsapulce, atbilstoši LKKA statūtiem, ir lemttiesīga.

J. Spridzāns izsaka priekšlikumu ievēlēt sapulces vadītāju un kapteinis A. Ozols piedāvā kapteiņu A. Austruma un St. Šmulāna kandidatūras. Citu priekšlikumu nav.

Kopsapulces dalībnieki vienbalsīgi par sapulces vadītāju ievēl A. Austrumu un par sekretāru – St. Šmulānu, kā arī viņiem tiek uzlikts par pienākumu veikt balsu skaitīšanu balsošanas gadījumā. Sapulces dalībnieki vienbalsīgi balsojot nolemj, ka balsošana notiks atklāti un balsu skaitīšanu veiks sapulces vadītājs un sekretārs.

Sapulces vadītājs izsludina dienas kārtību.

 

Dienas kārtība: 

1. LKKA darbības pārskats par 2021-22. gadu. Prezidenta ziņojums. LKKA darba plāns 2023. gadam. Ziņo prezidents J. Spridzāns. Diskusija. Izpildes un plāna apstiprināšana.

2.  Asociācijas 2021-22. gada budžeta izpilde - izpildsekretāra A. Ozola ziņojums.

3.  LKKA Revidenta ziņojums. Ziņo A. Ikaunieks. Revidenta ziņojuma apstiprināšana   un Padomes atbrīvošana no atbildības.

4.  Budžets 2023. gadam. Budžeta apstiprināšana. Ziņo A. Ozols.

5.  Revidenta vēlēšanas

6.  LKKA Padomes pārvelēšana. Prezidenta ievēlēšana. Ziņo LKKA prezidents.

7.  Citi biedru aktualizētie jautājumi;

- Ar žurnāla “Jūrnieks” izdošanu saistītie jautājumi:

- Latvijas jūrniecības izglītības nākotne.

 

Kopsapulces norise:

Sapulces dalībnieki, atklāti balsojot: „par” - 37, „pret” – nav, atturas, - nav. Dienas kārtība apstiprināta.

I)      Par dienas kārtības pirmo jautājumu ziņo LKKA Prezidents J.Spridzāns.

Asociācijas darbs noritēja COVID-19 smagos apstākļos, nenotika biedru kopsapulces. Padomes darbs netika traucēts. Kopumā notika 27 Padomes sēdēs. Visi aktuālie jautājumi tiks risināti operatīvi gan klātienes, gan attālinātā formātā.

Asociācijas darbības pārskats par 2021-22. gadu ir veidots Power Point prezentācijas formātā. Prezidenta ziņojums tiek pievienots sapulces protokolam.

Debatē: A. Brokovskis, A. Ikaunieks, K. Burkits, A, Benefelds, V. Vīksne, Ē. Grāmatnieks, un citi.

Pēc debatēm, kopsapulces dalībnieki atklāti balsojot: „par” - 36, „pret” – nav, „atturas”, - 1. apstiprina 2021-22. gada LKKA darbības pārskatu.

Ar LKKA darbības galvenajiem virzieniem 2023. gadā sapulci iepazīstina kapteinis J. Spridzāns. Darbības pamatvirzieni Power Point formātā pievienoti protokolam.

Debatē: A. Austrums, A. Ozols,  Ē. Grāmatnieks, , A. Ikaunieks, St. Šmulāns un citi.

Pēc debatēm, kopsapulces dalībnieki balsojot: „par” - 37, „pret” – nav, „atturas”, - nav, apstiprina LKKA 2023. gada darbības virzienus, uzdod Padomei tos realizēt un pēc vajadzības papildināt.

      II)      LKKA Izpildsekretārs A. Ozols iepazīstina klātesošos ar 2021-22. gada budžeta izpildes datiem. Par 2021-22. gadā iemaksātajām summām IFSMA un CESMA. Par LKKA biedru naudas iemaksām. Ziņojums tiek papildināts ar Power Point prezentāciju. Izpildsekretāra A. Ozola ziņojums tiek pievienots protokolam.

Debatē: J. Spridzāns, A. Ikaunieks, A. Brokovskis-Vaivods, V. Šalajevs, E. Grāmatnieks, un citi.

III)    LKKA revidents A. Ikaunieks iepazīstina klātesošos ar revidenta ziņojumu. Revidenta ziņojums tiek pievienots protokolam. A. Ikaunieks uzteic sekmīgu Padomes darbu 2021-22.gadā, savlaicīgu Pārskata un atskaites dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Revidentam izskatīšanai. Pēc Revidenta domām Pārskats precīzi atspoguļo LKKA darbību 2021-22. gadā, finanšu disciplīnas pārkāpumi nav konstatēti.

Pēc debatēm, kopsapulces dalībnieki atklāti balsojot: „par” - 36, „pret” – nav, „atturas”, - 1. apstiprina 2021-22.gada LKKA darbības finanšu pārskatu, budžeta izpildi un revidenta ziņojumu, izsaka atzinību par Padomes paveikto un atbrīvo Padomi no atbildības par 2021-22. finanšu gadu.

 

IV)      Ar LKKA 2023.gada budžeta projektu sapulces dalībniekus iepazīstina Izpildsekretārs kapteinis A. Ozols. Budžeta projekts Power Point formātā pievienots protokolam.

Debatē: A. Ikaunieks, V. Vīksne, A. Austrums, I. Nartišs un citi. Kapteinis I. Nartišs izsaka priekšlikumu, sākot ar 2024. gadu biedra naudu noteikt 80 eiro apmērā un iemaksu veikt tekošā gada pirmajā pusē.

Balsojot  “par” - 32, „”pret” – 4, „atturas”, - 1,  Biedra naudas apmērs tiek noteikts 80 eiro no 2024.gada un iemaksa jāveic gada pirmajā pusgadā.

Tiek izskatīts jautājums par Ziemassvētku Kapteiņu balles rīkošanu un dalības maksu.

Dalības maksa tiek noteikta 30 eiro izmērā, katrs asociācijas biedrs ir tiesīgs pieaicināt vienu viesi. Balsojums: Vienbalsīgi.

Pēc debatēm, kopsapulces dalībnieki balsojot: „par” - 36, „pret” – 1, „atturas”, - nav, apstiprina 2023. gada budžetu.

V)      Revidenta vēlēšanas. 

Tiek piedāvātas J. Drevicka un Ē. Umbraško  revidenta kandidatūras. 

Klātesošie LKKA biedri, balsojot:, “par” – 36, “pret” -nav, atturas”” -1. par LKKA revidentu ievēl kapteini Jevģēniju Drevicki.

 VI)    LKKA Padomes pārvelēšanas un LKKA Prezidenta vēlēšanas.

 

A) LKKA Prezidents J. Spridzāns informē sapulces dalībniekus par to, ka daži Padomes locekļi izteikuši vēlmi darbu Padomē neturpināt, ir paguruši saspringtā darba režīma dēļ. Tāpēc LKKA Padome savā sēdē 21.02.2023.g. (Sēdes protokols Nr. 03/23) nolēma iekļaut šīs kopsapulces darba kārtībā jautājumu par Padomes pilnīgu pārvēlēšanu, ieskaitot LKKA prezidenta pārvēlēšanu.

 

Sapulces dalībnieki aizklāti izvirza Padomes locekļu kandidātus. Sekojošas LKKA Padomes locekļu kandidatūras tiek izvirzītas aizklāti, apspriestas un iekļautas balsošanas zīmēs. Sanāksmes vadītājs iepazīstina ar izvirzīto kandidātu sarakstu:

1. Kapteinis J. Spridzāns;

2. Kapteinis A. Brokovskis;

3. Kapteinis A. Ozols;

4. Kapteinis K. Burkits;

5. Kapteinis J. Likovskis;

6. Kapteinis Ē. Grāmatnieks;

7. Kapteinis  I. Logins

8. Kapteinis E. Arnis 

9. Kapteinis I. Nartišs

10. Kapteinis A.Sidorenko

11. Kapteinis  Ē. Umbraško

12. Kapteinis A. Austrums

13. Kapteinis  G. Adams;

14. Kapteinis  N. Vilkaušs

15. Kapteinis  M. Graudiņš

Neviens no izvirzītajiem savu kandidatūru atsaucis nav. Sanāksmes vadītājs atgādina balsošanas kārtību un ievēlēšanas kritērijus.

Aizklāti balsojot par LKKA padomes sastāvu balsis kandidātiem sadalījās sekojoši:

1. Kapteinis J. Spridzāns;                      par - 31

2. Kapteinis A. Brokovskis;                   par -26

3. Kapteinis A. Ozols;                           par -32

4. Kapteinis K. Burkits;                         par -31

5. Kapteinis V. Likovskis;                     par -20

6. Kapteinis Ē. Grāmatnieks;                par -25

7. Kapteinis  I. Logins                           par -23

8. Kapteinis E. Arnis                             par -14

9. Kapteinis I. Nartišs                            par -8

10. Kapteinis A.Sidorenko                    par -11

11. Kapteinis  Ē. Umbraško                   par -15

12. Kapteinis A. Austrums                    par -27

13. Kapteinis  G. Adams;                      par -9

14. Kapteinis  N. Vilkaušs                     par -20

15. Kapteinis  M. Graudiņš                    par -8

 

Atbilstoši LKKA statūtiem Padomē ar balsu vairākumu ievēlēti sekojošie kapteiņi:

1. Kapteinis J. Spridzāns;                      par - 31

2. Kapteinis A. Brokovskis;                   par -26

3. Kapteinis A. Ozols;                           par -32

4. Kapteinis K. Burkits;                         par -31

5. Kapteinis V. Likovskis;                     par -20

6. Kapteinis Ē. Grāmatnieks;                par -25

7. Kapteinis  I. Logins                           par -23

8.  Kapteinis A. Austrums                     par -27

9.  Kapteinis  N. Vilkaušs                      par -20

Sapulces vadītājs paziņo ievēlēto sastāvu un piedāvā balsot par jaunās LKKA padomes sastāvu kopumā. Balsojums: Par – 37, pret – nav, atturas – nav.

     B) Atbilstoši LKKA statūtiem Prezidentu no Padomes locekļiem ievēl LKKA biedru kopsapulce. Prezidenta amatam kapteinis A.Tregubovs, pievienojoties citiem, izvirza kapteiņa J. Spridzāna kandidatūru. Citu priekšlikumu nav.

Atklāti balsojot, J. Spridzānam atturoties, par LKKA prezidentu vienbalsīgi atkārtoti ievēlēts kapteinis Jāzeps Spridzāns. Balsojums: Par – 36, Pret – nav, Atturas – 1.

VII)      Citi biedru aktualizētie jautājumi

 

-       Par situāciju ar žurnāla “Jūrnieks” izdošanas finansiālām problēmām

 Žurnāla “Jūrnieks” redaktore Anita Freiberga informē klātesošos par problēmām ar finansējuma piesaisti. Informē, ka naudas pietiek tikai pusgadam papīra formāta izdošanai. Ir jāmeklē papildu sponsori, lai arī turpmāk žurnāls iznāktu papīra formātā. Viens no risinājumiem varētu būt reklāmas vietu palielināšana, tā piesaistot finanses. Žurnāla abonēšana par maksu sarežģīta un neatrisinās jautājumu.

Lūdz LKKA kapteiņus arī turpmāk neatteikt konsultācijas specifiskos ar jūrniecību saistītos jautājumos, aktīvāk iesaistīties rakstu veidošanā. Informē par Jūrniecības Gadagrāmatas izdošanu. Informācija tika pieņemta zināšanai.

 

-       Latvijas jūrniecības izglītības nākotne

Kapteinis J.Spridzāns sniedz informāciju par Nozares izstrādāto Autonomas jūrniecības izglītības reorganizācijas konceptu, tā akceptēšanu no visu jūrniecības nozari pārstāvošo organizāciju puses, apstiprinot to ar parakstiem. Piedāvātais reorganizācijas plāns paredzēja visas jūrniecības iesaistītās izglītības nozares apvienot vienotā autonomā blokā, kas dotu reālas iespējas racionāli izmantot mācībspēku resursu, materiāli – tehnisko aprīkojumu. Reorganizācijas plāns tika iesniegts IZM un SM. Izglītības un Zinātnes ministrija atteicās iedziļināties piedāvātajā reorganizācijas plānā, izvirzīja savu plānu likvidēt Latvijas Jūras akadēmiju un pievienot to RTU struktūrvienības statusā. Pateicoties Konservatīvās partijas iniciatīvai, tās pārstāvētajām IZM, SM un TM, kā arī nozares kolaborantiem, IZM panāca Latvijas jūras akadēmijas likvidāciju un pievienošanu RTU struktūrvienības statusā 2022.gada 31.oktobrī – iepriekšējā sasaukuma Saeimas pēdējā darba dienā. Nelīdzēja ne nozares atgādinājums par augsto Eiropas Komisijas un IMO komisijas novērtējumu pēdējā auditā 2019.gadā, konkurētspējīgu, augsti pieprasītu jūras virsnieku sagatavošanu, izpētes trūkuma un argumentētiem riskiem, kas var novest jūrniecības izglītības sistēmu Latvijā pie sagrāves. Nozares izteikti noraidošā attieksme pret pievienošanas plānu ņemta vērā netika. Divu gadu akadēmijas raustīšana, akadēmijas vadības nekompetentā un destruktīvā rīcība ir novedusi pie abiturientu 42% krituma 2020 – 2022. gadu laikā. Pēc lēmuma pieņemšanas par akadēmijas likvidēšanu, aizstāvēt LJK autonomiju vairs nebija iespēju. Arī tā tiek pievienota RTU. Diemžēl nozares viedoklis tika rupji ignorēts. Graujošu lomu nospēlēja bijušās LatJA rektores K.Carjovas aktīvā pārmešanās IZM pusē. LJS valde un LKKA Padome izteica neuzticību K.Carjovai un lūdza IZM viņu atstādināt.

Kapteinis S. Mihnevičs detalizēti informē klātesošos par šobrīd notiekošo RTU un tās struktūrvienībā – Latvijas Jūras akadēmijā, par rektores (tagad direktora p.i.) K. Carjovas lomu Jūrniecības autonomijas zaudēšanā, par stāvokli akadēmijā, par Jūrasskolas statusu, par pasniedzēju sastāvu u. c. aktuālajiem problēmjautājumiem, audzēkņu un pasniedzēju noskaņojumu. Kapteinis turpina darbu akadēmijā, brīvajā no darba jūrā laikā. Gatavs iekļauties struktūrvienības Padomē.

Kapteinis A. Ikaunieks asi kritizē LatJA bijušās rektores K.Carjovas (tagad RTU struktūrvienības direktora p.i.) darba stilu un tās lomu akadēmijas zaudēšanā. Izsaka priekšlikumu, ņemot vērā neuzticības izteikšanu Latvijas Jūras akadēmijas rektorei Kristīnei Carjovai (neuzticība bija izteikta 2022. gada 24. februārī LKKA Padomes sēdē), viņas nespēju sastrādāties ar nozari un iestādes nemākulīgo vadīšanu, uzdot LKKA Padomei, izstrādāt rezolūcijas projektu, kategoriski rosinot Kristīnes Carjovas atbrīvošanu no direktora p.i. ieņemamā amata, kā arī neatbalstīt tās turpmāku atrašanos vadošos amatos jūrniecības izglītības sektorā.

Debatēs piedalās: A. Ozols, E. Grāmatnieks, A. Tregubovs, V. Vīksne, K.Burkits, A. Cibulis, A. Brokovskis un citi. Kapteiņa A.Ikaunieka priekšlikumu debatēs atbalsta gandrīz visi debašu dalībnieki, kā arī pauž satraukumu par jūrniecības izglītības nākotni. Atzīmē absolventu profesionālās kvalitātes ievērojamu pazemināšanos pēdējā laikā.

Sapulces dalībnieki, balsojot: „par” - 33, „pret” – nav, „atturas”, - 4, atbalsta rezolūcijas pieņemšanu. Uzliek Padomei par pienākumu izstrādāt rezolūcijas gala versiju, ņemot vērā izteikto stingro kopsapulces nostāju, un informēt IZM ministri. Rezolūcija. 

 

-       Citi jautājumi - Par LKKA biedra nozīmītēm.

Kapteinis A.Ozols informē par nozīmīšu izgatavošanu. Piedāvā sanāksmei lemt par izsniegšanas procedūru. Kapteinis A.Brokovskis piedāvā visiem biedriem pirmo nozīmīti izspiegt bezmaksas, sevišķi jau jaunpieņemtajiem. Papildu nozīmītes var iegādāties par nominālās vērtības cenu 10 eur/gab. Sapulces dalībnieki vienbalsīgi atbalsta kapteiņa A.Brokovska priekšlikumu.

 

Ar šo darba kārtības jautājumi ir izskatīti un 16.20 sapulce tiek slēgta.

 

Sapulces vadītājs:                                                                                           A. Austrums

Sapulces sekretārs:                                                                                         St. Šmulāns