Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas padomes sēdes protokols Nr. 03/23 PDF Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 27 februāris 2023 22:11

2023.gada 21. Februāris, Katrīnas iela 2A                                                                                             

Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas (turpmāk - LKKA) Padomes sēde notiek jūnieku reģistra telpās. Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks, Artis Ozols, Artūrs Brokovskis – Vaivods, Kaspars Burkits, Aleksandrs Tregubovs un attālināti Vadims Likovskis, Andris Benefelds,  Padomes sēde ir lemttiesīga. Attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās Ivo Logins.

Padomes sēdes dienas kārtība saskaņota elektroniski, nolemjot sekojošu dienas kārtību.  

Dienas kārtība:

1.Jauno biedru uzņemšana un izslēgšana.

2.LKKA ikgadējā kopsapulce, norises plānošana, biedru skaits.

3.RTU LatJA rektores darbības izvērtēšana (kapteiņa S.Mihņēviča darbība).

4.Mājas lapas uzturēšana.

5.Žurnāls ‘Jūrnieks’, apdraudēta tā izdošana papīra formātā.

6.CESMA, IFSMA ikgadējie maksājumi. CESMA AGA Bulgārijā 18-19. maijā.

7.Biedru naudas nemaksāšana.

8.LKKA padomes pārvēlēšana.

9.Citi jautājumi.

Jautājuma izskatīšana:

1.Kapteinis J.Spridzāns elektroniski ir izziņojis visiem Padomes locekļiem, ka ir saņemts iesniegums no kapteiņa Germana Tregubova iesniegumu par vēlmi iestāties LKKA. Padomes locekļi tiek iepazīstināti ar kapteiņu jūras gaitām un darbu kapteiņa amatā.

Germans Tregubovs, dzimis 1986.g. Beidzis LJA, 8 gadus strādā par kapteini. Latvijas pilsonis, dzīvo Rīgā. Raksturojas pozitīvi.

Balsojumā piedalās sekojošie Padomes locekļi: Jāzeps Spridzāns, Artis Ozols, Ēvalds Grāmatnieks, Artūrs Brokovskis – Vaivods, Kaspars Burkits, Vadims Likovskis,  Andris Benefelds, Aleksandrs Tregubovs. Padome vienbalsīgi (8 balsis ‘PAR’) nolemj uzņemt kapteini Germanu Tregubovu LKKA biedru rindās.

Tāpat Padome vienbalsīgi nolemj dažādu iemeslu dēļ izslēgt no LKKA rindām:

 

Juriju Kļimovu – pārgājis Krievijas pilsonībā (pēc LKKA statūtiem nav atļauts).

Aleksandru Veisu – nav maksājis 6 gadus biedra naudu.

Aleksandru Bukrejevu - nav maksājis 4 gadus biedra naudu.

Nikolaju Žeļezņaku – izteicis vēlēšanos pamest biedru rindas – ziņo A.Brokovskis.

2.LKKA ikgadējā kopsapulce tiek organizēta 2023. gada 16. martā, Luminor bankas centrālajā ēkā. Paziņojums par kopsapulci un piedāvātā dienas kārtība tiks izsūtīta visiem LKKA biedriem. Tiks veikta aptauja par izsaktāmajiem jautājumiem un biedru skaitu. Padome uzdod kapteinim A.Ozolam noskaidrot visus saistošos jautājumus ar banku par telpu, organizāciju un vietu automašīnām.

3. RTU LatJA direktores p.i. darbības izvērtēšana, ieskaitot kapteiņa S.Mihņēviča sadarbības faktu. Padome tiek informēta par situāciju LatJA un patreizējās direktora p.i. darbību, kā arī LKKA biedra, kapteiņa S.Mihņēviča iesaistīšanos darbībās K.Carjovas vadībā, kurai LKKA Padome bija izteikusi neuzticību sakarā ar jūrniecības izglītības sistēmas graušanu. Jūrniecības izglītības jautājums un kapteiņu iesaiste tajā tiks diskutēts kopsapulcē.

4. Padomes vadība izsaka bažas par zemo LKKA mājaslapas aktivitāti. Tiek diskutēts, kā to uzlabot. Atbildīgie padomes locekļi atzīst, ka ir grūti uzturēt mājaslapu savas aizņemtības dēļ. Faktiski šobrīd viss mājaslapas uzturēšanas slogs gulstas uz kapteini Kasparu Burkitu.

5. Žurnālam ‘Jūrnieks’ trūkst līdzekļu, lai iznāktu papīra formātā un gan Satiksmes ministrijas dīvainās nostājas dēļ, gan arī ar LJA vadības atbalstu ir veiktas izmaiņas, lai šis žurnāls iznāktu tikai elektroniski. Padome centīsies atrast risinājumu vai ieteikumu, kā tomēr saglabāt arī papīra formāta žurnālu, jo izmaksas nav lielas un ir jocīgi, ka atbildīgās iestādes grib izbeigt pēdējā jūrniecības žurnāla iznākšanu reprezentablā papīra formātā, cenšoties ieekonomēt ‘kapeikas’.

6. Tiek apspriesti CESMA, IFSMA maksājumi. CESMA AGA Bulgārijā notiks 18 – 19 maijā un padomes locekļi tiek aicināti piedalīties.

7. Tiek pacelts jautājums par biedra naudas nemaksāšanu, ieskaitot nesen uzņemtos biedrus. Tiek uzdots atgādināt par biedra naudas nomaksāšanu laikus.

8. Vairāki LKKA padomes locekli izsaka vēlēšanos pamest padomes rindas, lai padomes darbā ienestu jaunus, aktīvākus spēkus un uzlabotu padomes dabu. Jautājums tiks ielikts dienas kārtībā par padomes pārvēlēšanu kopsapulces laikā.

9. Citu jautājumu apspriešana.   

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta.

Sapulces vadītājs:                                                       J. Spridzāns

Sapulces sekretārs:                                                     K.Burkits