Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr. 01/22 PDF Drukāt E-pasts
Otrdiena, 01 marts 2022 22:12

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr. 01/22

2022.gada 24. februārī, plkst.19.00                                                                   Rīgā, attālināti, platformā Teams,

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēde notiek attālināti un tajā piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijasprezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks, Ivo Logins, Andris Benefelds, Artis Ozols, Artūrs Brokovskis – Vaivods, Aleksandrs Tregubovs, Vadims Likovskis, Kaspars Burkits. Padomes sēde notiek pilnā sastāvā un ir lemttiesīga.

Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas izpildsekretārs kapteinis Artis Ozols, protokolē kapteinis Kaspars Burkits. Iepriekšējās Padomes sēdes Nr. 4/21 protokols tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts.

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2022.g.18.februārī.

Dienas kārtība

  1. LKKA jaunu biedru uzņemšana– A.Ozols;

  2. 2022.gada kopsapulces organizēšana – A.Ozols, J.Spridzāns;

  3. Stāvoklis jūrniecības izglītībā, tās reorganizācijas jautājumi LatJA, RJS un LJK. LatJA rektorei darbības izvērtējums;

  4. Citi jautājumi – padomes locekļi. 

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem

Sēdes norise:

  1. Kapteinis A. Ozols ziņo, ka ir saņemti iesniegumi no kapteiņiem Aivja Benefelda, Nikolaja Fiļipova, Ulda Vierpes par vēlmi iestāties LKKA. Kapteiņi strādā gan Duna Marine Management, gan CSM uz tankeriem. Daži valdes locekļi ir personīgi pazīstami ar kapteiņiem, raksturo kapteiņus pozitīvi. Balsojums par šo kapteiņu uzņemšanu LKKA rindās. Par – 9, atturas, pret – nav. Uzņemt kapteiņus Aivi Benefeldu, Nikolaju Fiļipovu un Uldi Vierpi LKKA rindās.

  2. Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo stāvokli un neskaidro situāciju kopumā, LKKA Padome nolēma kopsapulci organizēt attālināti organizējot to marta mēnesī un paziņojot biedriem iepriekš. Ja Covid situācijas ļaus, pieļauj iespēju organizēt papildu sanāksmi klātienē vēlāk pavasarī vai vasarā. 

  3. LatJA kopā ar nozari bija izstrādājusi un savā starpā saskaņojusi pārdomātu visu jūrniecības izglītības iestāžu konsolidācijas modeli, kas dotu iespēju savstarpēji izmantot iestāžu spēcīgākās puses, nodrošinātu optimālu materiāltehniskā aprīkojuma un mācībspēku potenciāla izmantošanu, izveidojot autonomu jūrniecības izglītības iestāžu sistēmu, kas darbotos specifiskā jūrniecības ekosistēmā un nodrošinātu tālāku starptautiski reglamentētas jūrnieku profesijas attīstību Latvijā. LatJA rektore, nespējot efektīvi vadīt izglītības iestādi, neieklausoties nozares ekspertos ir atteikusies no nozarē kopīgi izstrādātā reorganizācijas modeļa un izrādījusi iniciatīvu pievienoties RTU struktūrvienības statusā, ko cenšas realizēt sasteigtā veidā, neanalizējot sekas. Pēdējo divi gadu laikā izglītības kvalitāte akadēmijā pastāvīgi pazeminās, jo izglītība akadēmijas vadībai šobrīd nav prioritārs jautājums. Ne studenti, ne mācībspēki netiek informēti par gaidāmajām pārmaiņām, nākotnes perspektīvām un nozares bažām. Akadēmijas vadīšana notiek haotiski un nekompetenti, ar ko nav apmierināti ne jūrniecības priekšmetu mācībspēki, ne studenti, ne jūrniecības sabiedrības vairākums. Ņemot to vērā LKKA padome, vienbalsīgi nolemj (par – 9, pret, atturas – nav): Izteikt LatJA rektorei K.Carjovai neuzticību un informēt par šo lēmumu IZM. LKKA un LJS izsaka neuzticību LatJA rektorei.

  4. Citi jautājumi – Padomes locekļi. Ir saņemta vēstulē no Ulda Zemzara ar lūgumu par tālbraucēja kapteiņa Ojāra Stimbāna uzrakstītās un laikrakstā “Brīvā Daugava” 2000.gadā publicētās “Tālbraucēja kapteiņa atmiņas” pārpublikāciju vienā grāmatā - kam nepieciešams finansiāls atbalsts, kurš budžetā nav paredzēts. Kapteiņi diskutē, iesaka iztrādāt kritērijus un prasības šādu jautājumu risināšani valdes ietvaros, iestrādājot iespējamā atbalsta summas LKKA gada budžeta. Tiek izteikts piedāvājums vairāk padomāt par mācību grāmatu un pētniecisko darbu atbalstīšanu iespēju robežās. Tiek izteikts piedāvājums organizēt LKKA biedru aptauju par šo jautājumu.LKKA mājaslapas uzturēšana. Dažādi organizatorisku jautājumu izskatīšana.

 

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 20.30 sēdi slēdz.

 

Sapulces vadītājs:                                                     A.Ozols 

Sapulces sekretārs:                                                   K.Burkits