Kārtējā biedru kopsapulce - 2021.gads Drukāt
Svētdiena, 11 aprīlis 2021 21:47

Kārtējās biedru sapulces protokols Nr. 26

 

2021. gada 30. Martā, plkst. 10.00.

Katrīnas ielā 2a, Rīgā.

 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, ikgadējā Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (tālāk tekstā - LKKA) biedru kopsapulce klātienē netiek organizēta. Tā vietā tiek organizēta LKKA padomes sapulce klātienē un attālināti (TEAMS platformā) tajā ir pieejama dalība visiem biedriem. 2021. gada 30. Martā Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas biedru skaits ir 191. Sapulcē klātienē piedalās 5 LKKA padomes locekļi, attālināti piedalās 4 padomes locekļi un 2 LKKA biedri, kuri izteica gatavību piedalīties sapulcē.

Biedru sapulci atklāj LKKA prezidents kapteinis Jāzeps Spridzāns. Prezidents izskaidro sapulces dalībniekiem, ka biedru sapulces sasaukšana, organizēšana un sapulces dienas kārtība tika izsludināta 2021. gada 16. martā pa E-pastu, tiem biedriem, kam nav E-pasta, tika paziņots pa telefonu, informācija ielikta mājaslapā. No 2021. gada 25. marta paziņojums-informācija biedriem par sapulces organizēšanas kārtību un piedalīšanās iespējām (attālināti TEAMS platformā) sūtīti atgādinājumi. Sapulce, atbilstoši LKKA statūtiem, ir lemttiesīga. Sapulces vadīšanai J. Spridzāns izsaka priekšlikumu ievēlēt sapulces vadītāju un sekretāru. Kapteinis A. Ozols piedāvā kapteiņu J. Spridzāna un I. Logina kandidatūras. Citu priekšlikumu nav.

Kopsapulces dalībnieki vienbalsīgi par sapulces vadītāju ievēlē J. Spridzānu un par sekretāru – I. Loginu, kā arī viņiem tiek uzlikts par pienākumu veikt balsu skaitīšanu balsošanas gadījumā. Sapulces dalībnieki vienbalsīgi balsojot nolemj, ka balsošana notiks atklāti.

Sapulces vadītājs izsludina dienas kārtību. 

Dienas kārtība:

1.LKKA darbības pārskats, gada atskaite par 2020. gadu. LKKA darbības virzieni 2021. gadam. Prezidenta ziņojums.

2.Asociācijas 2020. gada budžeta izpilde - izpildsekretāra A. Ozola ziņojums.

3.LKKA Revidenta ziņojums. Attālināti ziņo A. Ikaunieks. Revidenta ziņojuma apstiprināšana un Padomes atbrīvošana no atbildības.

4.Budžeta plāns 2021. gadam. Budžeta apstiprināšana. Ziņo A. Ozols.

5.Kapteiņiem aktuālie jautājumi – diskusijas, priekšlikumi, lēmumi, idejas darbības uzlabošanai.

 

Sapulces norise:

Sapulces dalībnieki, atklāti balsojot, dienas kārtību apstiprina: „par” - 11, „pret” – nav, atturas, - nav. Dienas kārtība apstiprināta.

 

I) Par dienas kārtības pirmo jautājumu ziņo LKKA Prezidents J. Spridzāns. Asociācijas darbības pārskats par 2020. gadu un darbības virzieniem 2021. gadā ir veidots Power Point prezentācijas formātā. Prezidenta ziņojums tiek pievienots sapulces protokolam.

Pārskata ietvaros tiek apskatīta LKKA attīstības tendences, LKKA attālinātā piedalīšanās (Kapteinis A. Ozols) ikgadējā CESMA asamblejā, kā arī problēmas un risinājumi saistībā ar COVID-19 radītajām sekām jūrniecības sektorā un radīto seku mazināšanā gan Latvijas, gan starptautiskajā līmenī. Tāpat LKKA ir aktīvi iesaistījusies jūrniecības izglītības autonomijas saglabāšanā, iesaistoties augsta līmeņa tikšanās Satiksmes ministrijā, Izglītības ministrijā, Parlamentārajās komisijās, Latvijas Jūras Akadēmijā un Liepājas Jūrniecības koledžā. LKKA biedri turpina piedalīties jūrnieku kompetences vērtēšanās Jūrnieku Reģistrā, kā arī jūrniecības iestāžu eksāmenu komisijās. LKKA turpina publicēties industrijas žurnālā “Jūrnieks”, kā arī ir izdevusi kalendāru 2021. gadam, ievietojot tajā kapteiņu iesūtītās fotogrāfijas fotokonkursam (pateicība Kapteinim A. Tregubovam). COVID-19 ierobežojumu dēļ 2020. gadā nebija iespējams organizēt ikgadējo biedru kopsapulci, organizēt ikgadējo Kapteiņu balli, turpināt attīstīt sadarbību ar LUMINOR banku un uzturēt ciešākus kontaktus ar LKKA biedriem. 2021. gadā LKKA turpinās visas iesāktās aktivitātes un vajag attīstīt atliktos plānus (COVID-19 dēļ), ņemot vērā spēkā esošos ierobežojumus un iespējas.

Prezidents pateicas Padomei par ieguldīto darbu gada laikā. 

Par pirmo dienas kārtības jautājumu papildus jautājumi neradās, kopsapulces dalībnieki atklāti balsojot: „par” - 11, „pret” – nav, „atturas”, - nav, apstiprina 2020. gada LKKA darbības pārskatu un darbības virzienus 2021. gadam.

 II) LKKA Izpildsekretārs A. Ozols iepazīstina sapulces dalībniekus ar 2020. gada budžeta izpildes datiem. Par 2020.gadā iemaksātajām summām IFSMA un CESMA, par izmaksām no LKKA budžeta, par LKKA biedru naudas iemaksām un kopējo LKKA finanšu bilanci 2020. gada beigās. Ziņojums tiek papildināts ar Power Point prezentāciju. Izpildsekretāra A. Ozola ziņojums tiek pievienots protokolam. Atsevišķas pozīcijas precizē prezidents Jāzeps Spridzāns.

III)LKKA revidents A. Ikaunieks attālināti iepazīstina sapulces dalībniekus ar revidenta ziņojumu. Revidenta ziņojums tiek pievienots protokolam. A. Ikaunieks uzteic sekmīgu Padomes darbu 2020. gadā, savlaicīgu Pārskata un atskaites dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu revidentam izskatīšanai. Pēc revidenta domām Pārskats precīzi atspoguļo LKKA darbību 2020. gadā, finanšu disciplīnas pārkāpumi nav konstatēti, un finanšu darbība ir bijusi ļoti atbildīga un veiksmīga.

              Pēc debatēm, kopsapulces dalībnieki atklāti balsojot: „par” - 11, „pret” – nav, „atturas” - nav, apstiprina 2020. gada LKKA darbības pārskatu, budžeta izpildi un revidenta ziņojumu, izsaka atzinību par padomes paveikto un atbrīvo padomi no atbildības par 2020. finanšu gadu.

IV)Ar LKKA 2021. gada budžeta projektu sapulces dalībniekus iepazīstina Izpildsekretārs kapteinis A. Ozols. Budžeta projekts Power Point formātā pievienots protokolam. Tiek atzīmēts, ka 2021. gada budžeta plāns un tā izpilde, ņemot vērā neskaidro situāciju, saistītu ar COVID-19, ir provizorisks un tā faktiskā izpilde var manīties gada laikā.

Kapteinis A. Brokovskis-Vaivods piedāvā palielināt 2021. gada budžetā atvēlēto līdzekļu apjomu neparedzētiem gadījumiem līdz 500 EUR.

Pēc debatēm, kopsapulces dalībnieki balsojot: „par” - 11, „pret” – nav, „atturas” - nav, atbasta budžeta izdevumus 2021. gadā neparedzētiem izdevumiem palielināt līdz 500 EUR.

Kopsapulces dalībnieki balsojot: „par” - 11, „pret” – nav, „atturas” - nav, apstiprina 2021. gada LKKA budžeta projektu.

V)Kapteiņiem aktuālie jautājumi – diskusijas, priekšlikumi, lēmumi, idejas darbības uzlabošanai.

-       LKKA prezidents kapteinis J. Spridzāns informē sapulces dalībniekus par pirātisma situācijas pasliktināšanos Rietumāfrikā un jūrniecības sabiedrības centieniem un plāniem situāciju normalizēt. Tiek sniegta informācija par neseno kuģa apkalpes nolaupīšanu ar izpirkuma mērķi, kurā nolaupīti arī 3 Latvijas valsts piederīgie. Sapulces dalībnieki diskutē un dalās pieredzē, kā mazināt pirātu uzbrukuma riskus, strādājot Rietumāfrikas reģionā, kā arī par kuģu un kuģu apkalpju drošības nodrošināšanu.

-       Kapteinis J. Kuzņecovs paceļ jautājumu par LKKA krūšu nozīmīšu pieejamību un iegādi. J. Spridzāns informē, ka LKKA krūšu nozīmītes ir pieejamas un ir iespējams tās iegādāties LKKA biedriem.

-     Kapteinis J. Kazaks informē par ilgstošiem darba meklējumiem (jūrā) un vēršas pie LKKA padomes ar jautājumu par legālajiem aspektiem, ja jūrniekam ilgstoši netiek piedāvātas darba iespējas. LKKA padome šajā sapulcē nevar sniegt viennozīmīgu un pamatotu atbildi, tāpēc nolemj šo jautājumu izskatīt tuvākajā padomes sēdē (pēc iespējas pieaicinot Kapteini J.Kazaku un informēt viņu.

-    Kapteinis J. Kuzņecovs uzdod jautājumu par jūrnieku apmācību (kompetences kursu pieejamību), sertificēšanu un termiņiem, ņemot vērā spēkā esošos COVID-19 ierobežojumus. J. Spridzāns informē, ka jūrnieku apmācības kursi (mācību centri) patreiz darbojas, kaut arī ar ierobežotām kapacitātēm, tāpēc ieteicams veikt visas nepieciešamās apmācības pēc iespējas savlaicīgi, lai varētu atjaunot kompetences sertifikātus. Tāpat J. Spridzāns skaidro kādā kārtībā un uz kādiem termiņiem tiek pagarināti patreiz spēkā esošie kompetences sertifikāti.

-      Kapteinis Ē. Grāmatnieks izsaka priekšlikumu atjaunot/izgatavot cepures ar LKKA simboliku LKKA popularizēšanai un LKKA biedru lietošanai. Informācija tiek pieņemta zināšanai un tālākai rīcībai Padomē.

-      Kapteinis A. Ozols izsaka priekšlikumu sarīkot LKKA biedru tikšanos vasarā, ja COVID-19 situācija un spēkā esošie ierobežojumi to atļaus. Informācija tiek pieņemta zināšanai un tālākai rīcībai Padomē. 

 

Ar šo darba kārtības jautājumi ir izskatīti un 11.30 sapulce tiek slēgta.

  

Kopsapulces vadītājs:                                                                                     J. Spridzāns

Kopsapulces sekretārs:                                                                                   I. Logins

 

Prezidenta ziņojumu lasiet šeit: Prezidenta ziņojums