Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr. 04/17 PDF Drukāt E-pasts
Otrdiena, 10 oktobris 2017 11:15

2017.gada 19. Septembrī plkst.15.30

Rīgā, Katrīnas ielā 2a, LJA JR telpās

 

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks, Aleksands Tregibovs, Andris Benefelds, Kaspars Burkits, Artis Ozols, Vadims Likovskis.

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Artūrs Brokovskis – Vaivods, Ivo Logins. Padomes sēde ir lemttiesīga.

Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas izpildsekretārs Artis Ozols, protokolē kapteinis Kaspars Burkits. Iepriekšējās Padomes sēdes Nr. 03/17 protokols tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts.

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2017.g.15.septembrī.

Dienas kārtība:

1. Jauno biedru uzņemšana – J.Spridzāns, A.Ozols, V.Likovskis;

2. Ziņas no Valsts Prezidenta kancelejas, Ordeņu kapitula – A.Ozols;

3. Jaungada balles organizēšana – A.Ozols, Ē.Grāmatnieks, A.Tregubovs;

4. Finansu stāvoklis 2017 gadā, biedru naudas – A.Ozols;

5. LKKA apbalvojumi – K.Burkits;

6. Citi jautājumi – jūrnieku diena 2018 gadā, Facebook LKKA profila darbība, u.c.

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

Sēdes norise:

1. Ir saņemti divu kapteiņu iesniegumi par iestāšanos LKKA: no kapteiņa Kaspars Ezergaiļa un kapteiņa Vjačeslava Studņeva. Valdes locekļi ir saņēmuši pozitīvas atsauksmes un vienbalsīgi pieņem šos kapteiņus LKKA biedru rindās.

2. Ir saņemta apstiprinājuma vēstule no Latvijas Valsts Prezidenta kancelejas Ordeņu kapitula sekretāres par kapteiņa J.Spridzāna kandidatūras izvirzīšanu augstākajam Latvijas valsts apbalvojumam – Triju Zvaigšņu ordenim. Par otra kandidāta J.Līckalna kandidatūras virzīšanu ir jāapkopo vairāk informācijas un jāveic kandidāta intervija, nepieciešams vairāk laika. Valde lemj līdz nākamajai sapulcei organizēt interviju un savāk vairāk informācijas.

3. Sapulcē klātesošie risina Jaungada Balles organizatoriskos jautājumus. Ē.Grāmatnieks un A.Ozols ziņo, ka Jaungada balle plānota 22.decembrī Latviešu Biedrības nama Zelta zālē, kura jau ir rezervēta. Tāpat tiek meklēts vakara vadītājs, kandidatūras ir, bet vēl jārisina. K.Burkits iesaka savu variantu, kas līdz nākamajai valdes sēdei jānoskaidro. Kapteiņi diskutē

par balles iespējamo norisi un kārtību. Tiek uzdots domāt par vēl kādiem vakara vadītāju variantiem.

4. Kapteinis A.Ozols sniedz atskaiti par LKKA 2017. gada patreizējo finansu stāvokli un biedru naudas situāciju. Tiek nolemts izsūtīt atgādinājumus tiem biedriem, kuri nav samaksājuši.

5. Kapteinis K.Burkits klātesošajiem īsumā dod atskaiti par līdz šim padarīto darbu saistībā ar LKKA apbalvojumu sistēmas izstrādi. Valde pieņem zināšanai un vienojas par šīs sistēmas izmantošanu. Darbs pie šī projekta jāpabeidz pilnībā līdz 2017. gada beigām.

6. Kapteiņi diskutē par dažādiem jautājumiem, tanī skaitā par: LKKA Facebook profila aktivitātēm, iespējamajām jūrnieku dienas svinībām 2018. gada vasarā, par ko iespējams būtu jāveic aptauja biedru rindās, kā arī citi jautājumi.

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 17.00 sēdi slēdz.

Sapulces vadītājs: J. Spridzāns

Sapulces sekretārs: K.Burkits