Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr. 03/17 PDF Drukāt E-pasts
Piektdiena, 02 jūnijs 2017 15:48

 

2017.gada 26. maijā plkst.15.00                                                                                                      

Rīgā, Katrīnas ielā 2, LJA JR telpās

 

      Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Aleksandrs Tregubovs, Artūrs Brokovskis, Ēvalds Grāmatnieks, Artis Ozols, Ivo Logins. Uz sēdi uzaicināti un piedalās: Jūrnieku Reģistra vadītāja vietnieks Kalvis Innuss un kapteinis Mihails Tuņins.

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Andris Benefelds, Vadims Likovskis, Kaspars Burkits. Padomes sēde ir lemttiesīga.

 

        Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents J. Spridzāns, protokolē kapteinis Ivo Logins. Iepriekšējās Padomes sēdes Nr. 02/17 protokols tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts.

        Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2017.gada 23. maijā.

Dienas kārtība:

 

  1. Kapteiņa M. Tuņina, Latvijas kapteiņu prestižu graujošā darbība, izskatīšana – ziņo JR vadītāja vietnieks K. Innuss;
  2. Atskaite par CESMA 22nd AGA organizēšanu un norisi – J. Spridzāns;
  3. LKKA kopsapulcē nolemto pasākumu un darbību izpildes virzība – A. Ozols;
  4. Dalība Latvijas Jūrniecības Savienības (LJS) rīkotajā pasākumā Ainažos – J. Spridzāns;
  5. Citi jautājumi – Padomes locekļi.

 

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

 

Sēdes norise:

1. JR vadītāja vietnieks Kalvis Innuss ziņo, ka JR ir saņemta informācija par neleģitīmu jūrnieku apmācibas kursu veikšanu un konvencionālo kursa apliecību izsniegšanu, kurus vadījis kapteinis, LKKA biedrs, Mihails Tuņins. Patreiz ir apzināti 21 jūrnieks, kuriem ir izsniegtas neleģitīmas kursu apliecības. Par šo faktu JR turpina apkopot informāciju un apzināt iesaistīto jūrnieku skaitu un personības. Tālāk K. Innuss informē sēdes dalībniekus, ka kapteinis M. Tuņins, atsaucoties uz piederību LKKA, ir vērsies vairākās iestādēs ar paša sagatavotām prezentācijām, kuras diskreditē Latvijas kapteiņus un kuras ir profesionāli nekompetentas. Šajās prezentācijās tiek norādīts, ka tās ir Latvijas kapteiņu darbības metodes. Minētajam kapteinim neviens nav devis tiesības savus profesionāli apšaubāmos uzskatus uzdot par Latvijas kapteiņu uzskatiem. Šajos līdzekļos, gan arī savā darbībā, minētais kapteinis arī piesavinās sev neesošas kvalifikācijas. Turklāt, šādi sagatavotie materiāli tiek izplatīti tīmeklī un sūtīti uz ārvalstīm, tā graujot Latvijas kapteiņu profesionālo imidžu. Pats M. Tuņins savas darbības profesionāli pamatot un argumentēt nespēj un turpina uzstāt, ka viņa minētās darbības ir tikušas pasniegtas tikai un vienīgi kā jūrnieku vispārizglītojoša informācija. Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, faktus, kā arī uzklausot kapteini M. Tuņinu, un sēdes locekļiem apsriežot pieejamo informāciju,  sēdes locekļi lemj par kapteiņa M. Tuņina izslēgšanu no LKKA biedru rindām saskaņā ar LKKA Statūtu punktiem 4.6.3 un 4.6.4 un par LKKA cieņas un godu graujošām darbībām. Padomes locekļi atklātā balsojumā ar 6 balsīm “Par”, 0 balsīm “Pret” un 0 balsīm “Atturas” lemj par kapteiņa Mihaila Tuņina izslēgšanu no LKKA. Kapteinis M. Tuņins tiek informēts par sēdes balsojuma rezultātiem un sēdes lēmumu.

2. LKKA prezidents kapteinis J. Spridzāns informē klātesošos par CESMA AGA 22 norisi un rezultātiem. CESMA Padomes sēde un CESMA Asambleja notika šā gada 11. un 12. maijā, Rīgā. Kopumā tiek uzskatīts, ka CESMA Padomes sēde un Asambleja tika organizēta labā līmenī un noritēja bez pārpratumiem. Vienīgi suvenīru (CESMA viesiem) kvalitāte nedaudz neapmierināja, pie kā tika nolemts piestrādat cītīgak nākotnē.

3. Par LKKA kopsapulcē nolemto pasākumu un darbību izpildes virzību ziņo kapteinis A. Ozols. Kopumā visu nolemto pasākumu un darbibu virziba ir uzsākta un norit kā plānots. CESMA AGA jau notikusi. Darba grupa ir izstrādājusi LKKA apbalvojumu nolikuma piedāvājumu un iesniegusi Padomei izskatīšanai. Padomei nav būtisku iebildumu par iesniegto piedāvajumu un tiek nolemts tālāk virzīt nolikuma izpildi un sākt izstrādāt apbalvojumu dizainu variantus. Kapteiņa J. Spridzāna un kapteiņa J. Līckalna virzība pieteikumu iesniegšanai Ordeņu kapitulam Valsts apbalvojumiem vēl atrodas informācijas apkopošanas stadijā. Vēl nepieciešams apkopot informāciju par kapteini J. Līckalnu.

4. LKKA un tās biedri ir saņēmuši Latvijas Jūrniecības Savienības (LJS) ielūgumu piedalīties salidojumā Ainažos šī gada 3. jūnijā. Tiek nolemts, ka LKKA piedalīsies šajā salidojumā un uzaicina tajā piedalīties ikvienu LKKA biedru.

5. Citi jautājumi:

5.1. LKKA padome nolemj atbalstīt un uzaicinā ikvienu LKKA biedru pēc brīvas gribas ar labprātīgiem ziedojumiem atbalstīt G.Šīmaņa ieceri rakstīt jaunu grāmatu ar kapteiņu dzīvesstāstiem.

5.2. Par atbildīgo Jaungada balles organizēšanā un nepieciešamo darbību organizēšanā un LKKA biedru piesaisti šo darbu veikšanai, koordinēšanai sēdes dalībnieki nolemj noteikt kapteini Ēvaldu Grāmatnieku.         

 

Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 16:45 sēdi slēdz.

 

 Sapulces vadītājs:  J. Spridzāns

 Sapulces sekretārs:  I. Logins