Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr.01/16 Drukāt
Pirmdiena, 15 februāris 2016 08:48

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr.01/16

 

2016.gada 12.Janvārī plkst.15.00                                                                         Rīgā, Katrīnas ielā 2a, LJA JR telpās

   Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, Padomes locekļi: Ivo Logins, Artis Ozols, Ēvalds Grāmatnieks, Artūrs Brokovskis.   

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Aleksandrs Tregubovs, Kaspars Burkits, Vadims Likovskis un Andris Benefelds Padomes sēde ir lemttiesīga.

   Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents J. Spridzāns, protokolē kapteinis Artis Ozols. Iepriekšējās Padomes sēdes Nr. 06/15 protokols tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts.

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2016.g. 6.janvārī.

Dienas kārtība:

  1. Jaunā biedru uzņemšana -  A.Ozols;
  2. Atskaite par 2015. Gada Kapteiņu balli – J. Spridzāns, A. Ozols, I. Logins
  3. Biedru naudas iemaksu atskaite – A.Ozols
  4. Ikkadējāskopsapulces organizēšanas vieta
  5. Citi jautājumi - J.Spridzāns, A.Ozols.

Dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

Sēdes norise: 

  1. Kapteinis A.Ozols ziņo, ka saņemts iesniegums par iestāšanos LKKA no kapteiņa Jurija Žurbina. Pats kapteinis attaisnojošu iemeslu dēļ sanāksmē nepiedalījās. Kapteinis J. Spridzāns sniedza detalizētu informāciju par Kapteini Juriju Žurbinu ar pozitīvām atsauksmēm. Sēdes locekļi nolemj uzņemt kapteini LKKA biedru rindās.
  2. Kapteiņi J. Spridzāns, A. Ozols, I. Logins dalās ar pardomām 2015. gada Jaungada balles norises  pozitīvo un negatīvo.   Kā  negatīvais,  tika minēta skaņa zālē. Ņemot verā informācija, ka  BN Baltajā zālē ir visai grūti iegūt  labu skaņu no skaļruņiem, lēmums tika pieņemts izzināt citas norises vietas 2016 kapteiņu balles organizēšanai.   Atbildīgie J. Spridzāns and Ē. Grāmatnieks.     
  3. Biedru naudas iemaksu atskaite.
  4. Ikkadējās kopsapulces organizēšana.
  5. Citi jautājumi.

 Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un sēdes vadītājs 17.00 sēdi slēdz.

                                                                                            Sapulces vadītājs:                                                     J. Spridzāns 

                                                                                            Sapulces sekretārs:                                                   A. Ozols