Ielogotiesdnb banka jurniekiem
 

Partneri

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēde Nr.06/14 PDF Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 05 janvāris 2015 15:51

Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas Padomes sēdes protokols Nr.06/14

2014.gada 29.decembrī plkst.11.15                                        Rīgā, Katrīnas ielā 2

            Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk tekstā LKKA) Padomes sēdē piedalās Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, izpildsekretārs Artis Ozols, Padomes locekļi: Ēvalds Grāmatnieks, Kaspars Burkits, Ivo Logins, kā arī LKKA biedrs St. Šmulāns. Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Arturs Brokovskis, Andris Benefelds, Aleksandrs Tregubovs, Vadims Likovskis. Padomes sēde ir lemttiesīga.

            Sēdi atklāj un vada Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns, protokolē kapteinis Artis Ozols. Iepriekšējās Padomes sēdes protokols Nr. 05/14 tika saskaņots elektroniski un tiek apstiprināts.

Sēdes vadītājs piedāvā dienas kārtību, kura tika izsludināta elektroniski 2014.gada 22. decembrī, dienas kārtība tiek apstiprināta bez papildinājumiem.

Dienas kārtība:

  1. Jaunu biedru uzņemšana.

  2. Ziemassvētku pasākuma norises analīze.

  3. Kopsapulces organizēšana.

Sapulces dalībnieki, vienbalsīgi balsojot, nolemj apstiprināt dienas kārtību.

Sapulces norise:

   1.Par dienas kārtības pirmo jautājumu informāciju sniedz Jāzeps Spridzāns. Ir saņemti iesniegumi par iestāšanos LKKA no kapteiņiem Valerija Bulankova, Pāvela Kukanova un Ginta Adama. Kapteiņi V.Bulankovs un P.Kukanovs ilglaicīgi sekmīgi strādā kapteiņa amatos un ir pozitīvi novērtēti savās kompānijās. Gints Adams tikko ir saņēmis Tālbraucēja kapteiņa diplomu un nav vēl strādājis kapteiņa amatā. Viņi ir iepazīstināti ar asociācijas darba organizāciju, statūtiem un plāniem. Debatē: kapteiņi A.Ozols, Ē.Grāmatnieks, I.Logins, K.Burkits un J. Spridzāns. Apspriešanas rezultātā tiek nolemts:

Vienbalsīgi atbalstīt kapteiņu Valerija Bulankova un Pāvela Kukanova uzņemšana LKKA ar 2014.gada 29. decembri. Kapteinim K.Burkitam veikt izmaiņas mājas lapā. Sakarā ar to, ka G.Adams vēl nav strādājis kapteiņa amatā, viņa kandidatūras izskatīšanu atlikt uz laiku, kad būs ieguvis praksi kapteiņa amatā.

   2. Par Ziemassvētku balles norisi izteicās visi sēdes dalībnieki. Pasākums tika novērtēts, kā pozitīvs. Balle noritēja atbrīvotā gaisotnē, bija labi organizēta. Pilnīgi pietika gan ēdamā, gan dzeramā. Ēdienu un dzērienu izlase bija laba, nekādas piezīmes saņemtas netika. Balles organizēšanai no LKKA līdzekļiem tika iztērēts apmēram 5000 EUR, konkrētā summa tiks iekļauta finanšu gada atskaitē.

Ballē piedalījās apmēram 110 cilvēku, Baltajā zālē vietas bija pietiekami, bet nākošā gada balles organizētājiem vajadzētu ņemt vērā sekojošo: Jāpārdomā labāks galdiņu izkārtojums, lai radītu lielāku kopuma sajūtu. Tika atzīmētas akustikas problēmas – daļēji tam par iemeslu varēja būt novecojusī skaņas un gaismas aparatūra. Padome kopumā pasākuma organizāciju atzina kā labu, bet nākošajai ballei ir rūpīgi jāizvērtē vakara vadītāja un mākslinieku kandidatūras, jāmeklē jauns vadītājs un jānodrošina labāks tehniskais skaņas un apgaismojuma aprīkojums. Tika nolemts, ka nav vajadzības pasūtīt karstos ēdienus, pietiek ar aukstajiem, ja tie ir pietiekamā asortimentā un daudzumā. Vairāk vajag augļu un dārzeņu. Laika ziņā ir jārēķinās ar balli 5-6 stundu garumā. Kopā ar ielūgumiem nākamgad vajadzētu izsūtīt biedriem arī detalizētu pasākuma norises kārtību. Ir jāatvēl līdzekļi arī profesionāla fotogrāfa nolīgšanai. Tika nolemts nākošo balli organizēt piektdien 2015.gada 18.decembrī. Darbu pie organizatoriskā plāna izveides uzsākt martā, apzinot gan dažādu norises vietu variantus, gan pasākuma vadītājus un priekšnesumu izpildītājus. Uzdots J.Spridzānam veikt Google aptauju par ierosinājumiem no LKKA biedru puses. K.Burkitam uzdots ielikt mājas lapā balles fotogrāfijas.

   3. Izskatot dažādus variantus LKKA biedru Kopsapulci tika nolemts sasaukt 2015.gada 18.martā. J.Spridzānam un A.Ozolam 7.janvārī tikties ar DNB bankas pārstāvjiem, lai saskaņotu sadarbību Kopsapulces nodrošināšanai.  Paziņojums par Kopsapulci un darba kārtības jautājumi jāizsūta laicīgi, atbilstoši Statūtos noteiktajam – atbildīgie A.Ozols un St.Šmulāns.

Dienas kārtības jautājumi ir izskatīti un sapulces vadītājs 12.40 sēdi slēdz.

 

Sapulces vadītājs:                                                                                    J.Spridzāns

Sapulces sekretārs:                                                                                   A.Ozols