Membersdnb banka jurniekiem
 

Partners

imo

ifsma

cesma

jurasadministracija

ljs

Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas padomes sēdes protokols Nr. 05/23 PDF Print E-mail
Thursday, 08 June 2023 15:20

2023.gada 18. maija, sēdes sākums 13.00. Katrīnas iela 2A

Latvijas Kuģu Kapteiņu Asociācijas (turpmāk - LKKA) Padomes sēde notiek Jūrnieku Reģistra telpās. Padomes sēdē piedalās:
- Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Spridzāns,
- Padomes locekļi: Artūrs Brokovskis–Vaivods, Artis Ozols, Normunds Vilkaušs un Ainārs Austrums. Ivo Logins un Kaspars Burkits piedalās attālināti Online "Zoom" platformā.
Attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās Vadims Likovskis – jūrā, ārpus sakaru zonas un Ēvalds Grāmatnieks.
Padomes sēde ir lemttiesīga – piedalās septiņi no deviņiem Padomes locekļiem.
 
Sēdi atklāj Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents J. Spridzāns.
Prezidents izsaka priekšlikumu ievēlēt sapulces vadītāju un sekretāru. Kapteinis Artis Ozols piedāvā kapteiņu J. Spridzāna un N. Vilkauša kandidatūras. Citu priekšlikumu nav.
Kopsapulces dalībnieki vienbalsīgi par sapulces vadītāju ievēl kapteini J. Spridzānu un par sekretāru – kapteini N. Vilkaušu. Balsošanas gadījumā viņiem par pienākumu tiek uzdots veikt balsu skaitīšanu.

Sapulces vadītājs izsludina dienas kārtību.

1. Jauna LKKA biedra ievēlēšana;
2. Divu biedru izslēgšana atsaucoties uz pašu biedru izteikto vēlmi par izstāšanos no LKKA biedru rindām;
3. Saskaņā ar iepriekš izsūtīto e-pastu jāsadala atbildības sfēras starp padomes locekļiem par izvirzītajiem LKKA darbības virzieniem;
4. Citi jautājumi.
Sapulces dalībnieki, vienbalsīgi balsojot, nolemj apstiprināt dienas kārtību.

Jautājuma izskatīšana:
1. Par dienas kārtības pirmo jautājumu sapulces vadītājs sniedz informāciju, ka atbilstoši LKKA statūtiem saņemts iesniegums no kapteiņa Vadima Mamonova. Ar 7 balsīm "Par" no klātesošajiem biedriem tika apstiprināta jaunā biedra uzņemšana;
2. Saskaņā ar saņemto informāciju no kapteiņa Vladimira Fjodorova un kapteiņa Aleksandra Kozlova par izstāšanos no LKKA rindām ar 7 balsīm "Par" no klātesošajiem biedriem tika apstiprināta minēto biedru izslēgšana no LKKA rindām;
3. Saskaņā ar iepriekš izsūtīto e-pastu atbildības sfēras starp padomes locekļiem uz brīvprātības principiem tika sadalītas sekojoši:
a) Par sociālo platformu pārvaldi un uzturēšanu pieteicās kapteinis Kaspars Burkits, tajā skaitā arī par "Facebook" platformas pilnveidi un biedru piesaisti.
Šajā sakarā arī tika plašāk diskutēts par pieejas iespējām visiem padomes biedriem ziņu un aktuālās informācijas publicēšanai un jūrniecības tēmas popularizēšanai, kā arī LKKA mājas lapas modernizēšanas nepieciešamību.
Tika spriests par plašākas auditorijas piesaisti žurnālam "Jūrnieks" – īpaši jauniešu auditoriju;
b) Par pasākumu organizēšanas pārraudzību un papildus biedru piesaisti dažādu jautājumu risināšanai pieteicās kapteinis Artūrs Brokovskis–Vaivods;
Papildus iepriekš minētajam par aktivitāšu koordinēšanu Ventspils pusē pieteicās kapteinis Ainārs Austrums. Par aktivitāšu koordinēšanu Salacgrīvas pusē un tradicionālajos pasākumos Ainažu Jūrskolas muzejā pieteicās kapteinis Normunds Vilkaušs;
c) Par finanšu pārraudzību un gada budžeta atskaitēm, kā arī LKKA sapulču organizēšanu uzņēmās kapteinis Arti Ozols;
d) Par sadarbības veicināšanu ar citām organizācijām uzņēmās kapteinis Jāzeps Spridzāns;
e) Runājot par atbildības sadalīšanu, tika spriests par aktīvāku pārējo LKKA biedru iesaisti augstāk minētajās pozīcijās pēc nepieciešamības.
4. Citi jautājumi
a) saskaņā ar pozitīvo budžeta bilanci tika lemts par daļa noguldīšanu depozītā Luminor bankā 10000 (desmit tūkstoši) Eiro apmērā.
Sapulces dalībnieku balsojums: Par – klātienē 5, attālināti 2, kopā 7. Pret nav, atturas nav.
b) LKKA asociācijas piesaiste un līdzdarbība ar citām organizācijām, tai skaitā ar
- jaunizveidoto Vecāko Mehāniķu asociāciju;
- jāuzlabo sadarbība ar Jūrniecības savienību;
- iespējas sadarboties Baltijas valstu Kapteiņu Asociāciju starpā un ir arī izskanējusi interese no Somijas kapteiņu Asociācijas;
c) tika spriests par citu Kapteiņu asociācijas biedru aktīvāku iesaisti un dalības iespēju paplašinātas padomes modelī;
d) tika diskutēts par interesējošu tēmu semināru rīkošanu kā arī eksaminācijas jautājumu un vadlīniju izvērstāku apspriešanu;
e) dažādi saistošie jautājumi jūrniecības popularizēšanai jauniešu vidu un vidusskolās, kā arī aktuālā informācija Latvijas Jūras Akadēmijā.
Ar šo dienas kārtība ir izsmelta un Padomes sēde slēgta 15:30.

Sapulces vadītājs: J. Spridzāns
Sapulces sekretārs: N. Vilkaušs